Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, dnia 24 stycznia 2024r.

OŚR.6220.45.2023.MCH                                                                                                   

 

PREZYDENT MIASTA OPOLA

działając zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś,   

podaje do publicznej wiadomości
informację,

że w dniu 11 stycznia 2024r., po uzyskaniu wymaganych prawem opinii organów współuczestniczących w postępowaniu, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zabudowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Opolu, na działkach o numerach ewidencyjnych 261/1 i 247”.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie zrekultywowanego składowiska odpadów Grundmann w Opolu przy ul. Alei Przyjaźni.

Lokalizacja przedsięwzięcia: działka nr 261/1, 247, obręb Nowa Wieś Królewska.

Lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia w części (dz. nr 247) objęta jest granicami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Andrzeja Struga w Opolu, uchwalonego uchwałą Rady Miasta Opola nr LXVIII/693/10  z dnia 27 maja 2010r. i zgodna jest z jego zapisami. Teren obejmujący miejsce lokalizacji przedsięwzięcia oznaczony jest na rysunku planu symbolem 5AG – działalność usługowo-produkcyjna. Działka nr 261/1, obręb Nowa Wieś Królewska znajduje się na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowe postępowanie administracyjne prowadzone było na wniosek spółki Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. z siedzibą w Opolu [45-118], przy ul. Harcerskiej 15.

Prezydent Miasta Opola jest organem właściwym miejscowo i rzeczowo do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, a organami współuczestniczącymi w postępowaniu, opiniującymi i określającymi zakres ewentualnego raportu są:

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, jako organ właściwy w zakresie ochrony środowiska,
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu, jako organ inspekcji sanitarnej, powołany w celu ochrony zdrowia ludzkiego, m.in. przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych,
  • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu, jako organ właściwy w zakresie analizy gospodarki wodnościekowej.

Ponadto informuję, że z treścią ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z dokumentacją sprawy (w tym z opiniami ww. organów) można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7/8, III piętro, pokój 320, tel. 77 45 11 876, e-mail: osr@um.opole.pl.

 

z up. Prezydenta Miasta
Monika Czech-Tańczuk
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

 

Treść decyzji udostępniono
w Biuletynie Informacji Publicznej

w dniu 24 stycznia 2024r.

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 239
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn.: „Zabudowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Opolu, na działkach o numerach ewidencyjnych 261/1 i 247”.
Skrócony opis: Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn.: „Zabudowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Opolu, na działkach o numerach ewidencyjnych 261/1 i 247”.
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Chabraszewska
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Chabraszewska
Data wytworzenia informacji: 24.01.2024 13:08:36
Data udostępnienia informacji: 24.01.2024 13:13:52
Data ostatniej aktualizacji: 24.01.2024 13:14:20
Rejestr zmian