Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6220.14.2022.BS

 PREZYDENT MIASTA OPOLA

45-015 Opole, ul. Rynak 1A

 działając zgodnie z art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j. Dz.U. 2022r. poz.1029],

podaje do publicznej wiadomości informację,

że w dniu w dniu 09 sierpnia 2022r., po uzyskaniu wymaganych prawem opinii organów współuczestniczących w postępowaniu, wydana została decyzja nr OŚR.6220.14.2022.BS z dnia 09.08.2022r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. pn. Eksploatacja kruszywa naturalnego metodą odkrywkową, na działce ewid. nr 93, k.m.14, obręb Groszowice, usytuowanej w obrębie złoża GROSZOWICE POŁUDNIE II.

Lokalizacja przedsięwzięcia:   działka ewid. nr 93, k.m.14, obręb Groszowice.

Przedmiotowe postępowanie administracyjne prowadzone było na wniosek Gabrieli Pasoń i Herberta Pasoń, prowadzących działalność gospodarczą pn. Zakład Betoniarski s.c. Gabriela Pasoń Herbert Pasoń, z siedzibą w Opolu.

Lokalizacja przedsięwzięcia nie jest objęta granicami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na dzień dzisiejszy na terenie Opola.

Natomiast, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola, teren lokalizacji przedsięwzięcia objęty jest granicami obszaru oznaczonego jako 25.5.Z (jednostka urbanistyczna Groszowice). Jest to teren górniczy, dla którego kierunkiem przekształceń jest strefa zieleni i wód powierzchniowych.

Prezydent Miasta Opola jest organem właściwym miejscowo i rzeczowo do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, a organami współuczestniczącymi w postępowaniu, opiniującymi i określającymi zakres ewentualnego raportu ooś są:

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, jako organ właściwy w zakresie ochrony środowiska,
  • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu, jako organ właściwy w zakresie analizy gospodarki wodnościekowej.

Jednocześnie informuje się, że z treścią ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacją sprawy (w tym opiniami ww. organów) można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, pok. 318; tel. 77 45 11 978, -876, e-mail: osr@um.opole.pl.

W celu zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, w tym z treścią wydanej decyzji, zachęca się do wcześniejszego kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem platformy PeUP i ePUAP.

z up. Prezydenta Miasta Opola

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 441
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Eksploatacja kruszywa naturalnego metodą odkrywkową, na działce ewid. nr 93, k.m.14, obręb Groszowice, usytuowanej w obrębie złoża GROSZOWICE POŁUDNIE II
Skrócony opis: Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Eksploatacja kruszywa naturalnego metodą odkrywkową, na działce ewid. nr 93, k.m.14, obręb Groszowice, usytuowanej w obrębie złoża GROSZOWICE POŁUDNIE II
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Śliwińska
Osoba, która udostępnia informację: Beata Śliwińska
Data wytworzenia informacji: 11.08.2022 16:36:22
Data udostępnienia informacji: 11.08.2022 16:44:37
Data ostatniej aktualizacji: 11.08.2022 16:52:47
Rejestr zmian