Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Opole
(dla mieszkańców dzielnic: Chmielowice, Żerkowice, Sławice i Wrzoski) na okres 3 lat.
 
Obowiązuje od dnia: 15.06.2023 r.
Wnioskodawca: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Rolnicza 6, 46-070 Komprachcice

1. Informacje ogólne

Taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązujących na terenie dzielnic Opola, takich jak: Chmielowice, Żerkowice, Sławice i Wrzoski na okres 3 lat.
Taryfa została opracowana na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. oraz Ustawy z dnia 27 października 2017 r., o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw - Dz.U.2017.2180 z dnia 2017.11.27. Taryfowe ceny dotyczą odbiorców usług w zakresie dostawy wody świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na terenie dzielnic Opola, takich jak: Chmielowice, Żerkowice, Sławice i Wrzoski. Zakład wyznacza koszty uzasadnionych usług wodociągowych w oparciu o zasady rachunku ekonomicznego

2. Taryfowe grupy odbiorców usług

Ponieważ wszyscy odbiorcy wody cechują się podobnymi parametrami korzystania z usług a udokumentowanie różnic kosztów usług jest niemożliwe z uwagi na fakt dostawy wody jednakowej jakości „z jednej rury” ustalono, że cena za 1 m3 dostarczonej wody jest taka sama dla wszystkich odbiorców:

- gospodarstwa domowe, pozostali odbiorcy - budynki mieszkalne jednorodzinne, właściciele i zuządcy oraz osoby posiadające inny tytuł prawny do nieruchomości, a także władający / nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym, właściciele oraz osoby  fizyczne lub prawni posiadające tytuł prawny do nieruchomości zabudowanej obiektem o przeznaczeniu innym niż mieszkalne oraz budynki wielolokalowe.

3. Rodzaj i struktura taryfy, wysokość cen i stawek opłat

Za dostarczoną wodę obowiązuje taryfa dwuczłonowa składająca się z:

 • ceny - wyrażonej w złotych za 1 m3 dostarczonej wody,
 • stawki opłaty abonamentowej - płaconej za każdy okres rozliczeniowy niezależnej od ilości dostarczonej wody, wyrażonej w złotych/odbiorcę/miesiąc. Stawka jest tworzona na podstawie kryteriów zawartych w § 13 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r.

4. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy:

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie stawka jedn. miary
1. Gospodarstwa domowe, pozostali odbiorcycena za m3 wody3,71zł/m3
stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę5,00zł/odbiorcę/m-c za każde urządzenie pomiarowe

Do wymienionych w tabeli cen i stawek dolicza się podatek VAT.

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy:

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie stawka jedn. miary
1. Gospodarstwa domowe, pozostali odbiorcycena za m3 wody4,06zł/m3
stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę5,00zł/odbiorcę/m-c za każde urządzenie pomiarowe

Do wymienionych w tabeli cen i stawek dolicza się podatek VAT.

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy:

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie stawka jedn. miary
1. Gospodarstwa domowe, pozostali odbiorcycena za m3 wody4,27zł/m3
stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę5,00zł/odbiorcę/m-c za każde urządzenie pomiarowe

Do wymienionych w tabeli cen i stawek dolicza się podatek VAT.

5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe

Rozliczenia z odbiorcami usług, w zależności od ich sklasyfikowania dokonywane będą na podstawie:

 • ceny - wyrażonej w złotych za 1 m3 dostarczonej wody dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców potrzeb gospodarstwa domowego, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
 • stawki opłaty abonamentowej - płaconej za każdy okres rozliczeniowy za każde urządzenie pomiarowe niezależnie od ilości dostarczonej wody, wyrażonej w złotych/odbiorcę/miesiąc, jednak opłata abonamentowa jest pobierana w okresach miesięcznych.

Oplata abonamentowa składa się z trzech członów:
- opłaty za odczyt,
- opłaty za rozliczenie,
- opłaty za utrzymanie w gotowości przyłącza wodociągowego - wodomierza.

 1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia;
 2. O ile umowa zawarta z Odbiorcą usług nie stanowi inaczej łączna opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę pobierana jest za każdy miesiąc, w którym były świadczone usługi;
 3. Opłata abonamentowa regulowana jest przez Odbiorcę usług niezależnie od tego, czy Odbiorca usług pobierał wodę w okresie rozliczeniowym;
 4. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę na warunkach i w terminach określonych w umowie;
 5. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego;
 6. W przypadku braku wodomierza głównego ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone odrębnym przepisem prawa;
 7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe -na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.


6. Warunki stosowania cen i stawek opłat

Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach świadczy usługi w zakresie zaopatrzenia mieszkańców gminy Opole w wodę za pomocą urządzeń wodociągowych będących w eksploatacji zakładu.

Standardy jakościowe usług, w tym informacja dotycząca wpływu określonej taryfy na poprawę jakości usług.
Określone w taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz zasadach Regulaminu Dostarczania Wody. Jakość wody dostarczonej klientom przez Zakład jest zgodna z normami krajowymi jak i normami europejskimi.
Wnioskowana do zatwierdzenia taryfa pozwoli na poprawę systematycznego serwisu sieci wodociągowych, szybkie eliminowanie ewentualnych awarii co pozwoli zmniejszyć do minimum skutki tych awarii. Rygorystyczne podejście do przestrzegania i zachowania obowiązujących norm przy wykonywaniu sieci i przyłączy wodociągowych jest skutecznym narzędziem pozwalającym utrzymać świadczone usługi na wysokim poziomie.

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 96
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Skrócony opis: Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Opole (dla mieszkańców dzielnic: Chmielowice, Żerkowice, Sławice i Wrzoski) na okres 3 lat; obowiązuje od dnia: 15.06.2023 r.
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Maleszak
Osoba, która udostępnia informację: Katarzyna Maleszak
Data wytworzenia informacji: 13.06.2023 09:25:58
Data udostępnienia informacji: 13.06.2023 09:48:01
Data ostatniej aktualizacji: 13.06.2023 09:51:24
Rejestr zmian