Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, dnia 02 lutego 2024r.

OŚR.6220.51.2023.MCH                                                                                                 

ZAWIADOMIENIE
Prezydenta Miasta Opola

Działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 775 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.),

zawiadamia się strony postępowania administracyjnego,

prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z parkingiem”, zlokalizowanego w Opolu przy ul. Zielonogórskiej (87/6, 88/108, 88/102, 88/92, 88/136, 88/137, k. m. 57, obręb Opole),w dniu 26 stycznia 2024r. wydana została decyzja nr OŚR.6220.51.2023.MCH o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia jw.

Lokalizacja przedsięwzięcia: działka nr 87/6, 88/108, 88/102, 88/92, 88/136, 88/137, k. m. 57, obręb Opole.

Lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia w części objęta jest granicami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ozimskiej i Zielonogórskiej w Opolu, uchwalonego uchwałą Rady Miasta Opola nr XXXIX/782/21 Rady Miasta Opola z dnia 29 kwietnia 2021r. i zgodna jest z jego zapisami. Teren obejmujący miejsce lokalizacji przedsięwzięcia oznaczony jest na rysunku planu symbolem 3 MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 2 ZP – tereny zieleni urządzonej, 5 ZP – tereny zieleni urządzonej.

Przedmiotowe postępowanie administracyjne prowadzone było na wniosek spółki Atlantis-Deweloper Opole Sp. z o. o. z siedzibą w Opolu [45-123], ul. Budowlanych 129/3.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, zgodnie z: 

  • 3 ust. 1 pkt 58) lit b – „garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, w tym na potrzeby planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć, o których mowa w pkt 52, 54, 55-57 i 59, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1,0 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a”
  • 3 ust. 1 pkt 81„sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem:
  1. przebudowy tych sieci metodą bezwykopową,
  2. sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,
  3. przyłączy do budynków”.

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem OOŚ.

Stronami przedmiotowego postępowania jest wnioskodawca oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości zlokalizowanych na obszarze położonym w odległości 100 m od granicy terenu lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Informuję jednocześnie strony postępowania, iż od ww. decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty skutecznego dokonania niniejszego zawiadomienia, tj. do dnia 01 marzec 2024r. (włącznie).

Ww. termin wyznaczony został jako 28 dni od daty niniejszego zawiadomienia, co stanowi: 14 dni na skuteczne dokonanie się niniejszego zawiadomienia, czyli skuteczne przekazanie stronom informacji o wydanej decyzji (zgodnie z art.49 §2 ustawą Kpa) oraz kolejne 14 dni na wniesienie przez stronę odwołania od wydanej decyzji (zgodnie z art. 129 §2 ustawą Kpa).

Jednocześnie informuje się, że wydana decyzja oraz dokumentacja sprawy znajduje się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, pok. 320; tel. 77 45 11 876. W celu zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, prosi się o kontakt telefoniczny (tel. 77 45 11 876), mailowy (e-mail: osr@um.opole.pl) lub za pośrednictwem platformy PeUP i ePUAP.

z up. Prezydenta Miasta
Monika Czech-Tańczuk
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 110
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie stron postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn.: "Budowa zespołu budynkków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z parkingiem", zlokalizowanego w Opolu przy ul. Zielonogórskiej (87/6, 88/108, 88/102, 88/92, 88/136, 88/137, k.m. 57, obręb Opole).
Skrócony opis: Zawiadomienie stron postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn.: "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z parkingiem", zlokalizowanego w Opolu przy ul. Zielonogórskiej (87/6, 88/108, 88/102, 88/92, 88/136, 88/137, k.m. 57, obręb Opole).
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Chabraszewska
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Chabraszewska
Data wytworzenia informacji: 02.02.2024 09:47:08
Data udostępnienia informacji: 02.02.2024 09:59:36
Data ostatniej aktualizacji: 02.02.2024 09:51:07
Rejestr zmian