Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, dnia 29 września 2023r.

OŚR.6220.5.2023.MKU                                                                                                                 

ZAWIADOMIENIE

Prezydenta Miasta Opola

Działając na podstawie art. 10 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 775 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa oraz art. 49 ustawy Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.),

zawiadamia się i informuje strony postępowania administracyjnego,

w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie spalarni odpadów medycznych i niebezpiecznych przy ul. Oświęcimskiej w Opolu, planowanej do realizacji na terenie działek nr 202 i 203, obręb Grotowice, jn.:

 • Green Waste Factory Sp. z o.o. pismem z dnia 20.02.2023r. wystąpiła do tut. Organu z wnioskiem o wydanie decyzji
  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia jw.
 • Organ pismem nr OŚR.6220.5.2023.MKU z dnia 17.03.2023r. wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku;
 • Pismem z dnia 22.03.2023r. wystąpiono do Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa UM Opola – jako organu architektoniczno-budowlanego o zajęcie stanowiska czy lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia zgodna jest
  z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Metalchem” Opolu, przyjętego uchwałą Rady Miasta Opola nr VI/53/15 z dnia 29.01.2015r.;
 • Pismem nr UAB.6727.248.2023.DB z dnia 29.03.2023r. Wydział UAiB wyraził opinię, iż planowane przedsięwzięcie sprzeczne jest z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Metalchem” w Opolu.
 • Wobec powyższego stanowiska, pismem nr OŚR.6220.5.2023.MKU z dnia 03.04.2023r. poinformowano Stronę
  o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiotowej sprawie. Dodatkowo w piśmie tym poinformowano Wnioskodawcę o: ww. opinii Wydziału UAiB z dnia 29.03.2023r., konieczności wydania przez tut. Organ decyzji o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań, możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w terminie 7 dni od dnia otrzymania ww. zawiadomienia. W ww. piśmie wskazano również, iż nie oczekuje się uzupełnień wynikających
  z wezwania Prezydenta Miasta Opola z dnia 17.03.2023r.
 • W dniu 12.04.2023r. Green Waste Factory Sp. z o.o. wystąpiła o udostępnienie kopii pisma nr UAB.6727.248.2023.DB
  z dnia 29.03.2023r. Kopia tego pisma w tym samym dniu została Spółce udostępniona.
 • W dniu 20.04.2023r. do tut. Organu wpłynęło pismo z dnia 18.04.2023r., w którym pełnomocnik Spółki wskazuje, iż cyt. „nieuprawnionym i błędnym w świetle obowiązujących przepisów oraz ugruntowanego orzecznictwa sądów administracyjnych (w szczególności Naczelnego Sądu Administracyjnego) jest stanowisko, iż planowane przedsięwzięcie jest niezgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Metalchem” w Opolu” – szczegółowa treść pisma w aktach sprawy.
 • Pismem z dnia 16.05.2023r. poinformował Wnioskodawcę o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie przewidzianym w art. 35 § 3 ustawy Kpa, wyznaczono nowy termin – do dnia 30.06.2023r.
 • Spółka pismem z dnia 25.05.2023r. (data wpływu do tut. Organu w dniu 30.05.2023r.) złożyła ponaglenie zarzucając, iż tut. Organ dopuścił się bezczynności oraz przewlekłego prowadzenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • Samorządowe Kolegium Odwoławcze postanowieniami z dnia 06.06.2023r. stwierdziło, iż Prezydent Miasta Opola nie dopuścił się bezczynności (postanowienie nr SKO.051.125.2023) oraz, że nie dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania (SKO.051.126.2023).
 • Prezydent Miasta Opola decyzją nr OŚR.6220.5.2023.MKU z dnia 21.06.2023r. odmówił Green Waste Factory Sp. z o.o. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, z uwagi na niezgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Metalchem w Opolu.
 • Green Waste Factory Sp. z o.o. pismem z dnia 10.07.2023r. złożyła odwołanie od ww. decyzji.
 • Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu decyzją nr SKO.40.2958.2023.oś z dnia 12.09.2023r. uchyliło ww. decyzję tut. Organu i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia Prezydentowi Miasta Opola.

Realizując zalecenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu zawarte w ww. decyzji z dnia 12.09.2023r. niniejszym zawiadomieniem informuje się strony przedmiotowego postępowania o prowadzeniu postępowania w sprawie jw. Stronami przedmiotowego postępowania, oprócz wnioskodawcy, są podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdujących się w obszarze w odległości 100 m od granic terenu inwestycji. 

Planowane do realizacji przez Green Waste Factory Sp. z o.o. przedsięwzięcie, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 41 i § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 ze zm.), kwalifikowane jest jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, tj.:

 • instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach odpadów niebezpiecznych, w tym składowiska odpadów niebezpiecznych oraz miejsca retencji powierzchniowej odpadów niebezpiecznych (pkt 41);
 • instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach odpadów inne niż wymienione w pkt 41 i 46, w tym składowiska odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować odpady
  w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii (pkt 47).

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia Green Waste Factory Sp. z o.o. planuje budowę spalarni odpadów medycznych i niebezpiecznych, składającej się z dwóch linii:

 • pierwszej, na której spalane będą odpady medyczne,
 • drugiej, gdzie spalane będą odpady niebezpieczne.

Planowana wydajność każdej z linii do ok. 3000 kg/h, a szacowany czas pracy instalacji to 8 000 h/rok. Jak wskazano w Raporcie w planowanej instalacji odpady medyczne i niebezpieczne będą unieszkodliwiane w procesie D10 (przekształcanie termiczne na lądzie). Szacunkowa ilość odpadów medycznych i niebezpiecznych unieszkodliwianych w instalacji w okresie roku wyniesie ok. 48 000 Mg (ok. 24 000 Mg/rok na każdej linii).

Planowana instalacja jest instalacją, która na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. 2014r. poz.1169), kwalifikowana jest do instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego (na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska), tj. na podstawie przepisu załącznika do rozporządzenia ust. 5 pkt 2 jako „instalacja do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę” (lit. a) oraz jako „instalacja do termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę” (lit. b).

W dacie niniejszego zawiadomienia zakończone zostaje postępowanie dowodowe prowadzone w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia jw.

Ponadto, informuje się że przedmiotowa sprawa nie może być załatwiona w terminach określonych w art. 35 § 3 ustawy Kpa. W związku z powyższym, przewiduje się prowadzenie postępowania w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 29 listopada 2023r. 

W związku z zakończeniem postępowania dowodowego, strony postępowania mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie, znajdującym się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, p.320;  tel. 77 45 11 876,  e-mail:  osr@um.opole.pl.

W celu zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym zachęca się do kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem platformy PeUP i ePUAP.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa – o czynnościach organu strony mogą być zawiadamiane w inny sposób publicznego ogłaszania, np. poprzez zawiadomienie jw., przy czym zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Ze zgromadzonym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w terminie 28 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia, tj. do dnia 27.10.2023r. włącznie.

 

Z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 605
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie stron postępowania prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie spalarni odpadów medycznych i niebezpiecznych przy ul. Oświęcimskiej w Opolu, planowanej do realizacji na terenie działek nr 202 i 203, obręb Grotowice
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Kucab
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Kucab
Data wytworzenia informacji: 29.09.2023 11:53:58
Data udostępnienia informacji: 29.09.2023 12:02:15
Data ostatniej aktualizacji: 29.09.2023 12:03:07
Rejestr zmian