Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6220.10.2023.MCH                                                          

                                          Opole,  dnia 13 lipca 2023r. 

ZAWIADOMIENIE
PREZYDENTA MIASTA OPOLA

Działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2023r. poz. 775 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa oraz art. 49 ustawy Kpa, w związku z art. 74 ust. 3a-3f ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2023r. poz. 1094)

zawiadamia się strony postępowania,
tj.
osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieujawnionym stanie prawnym
do działki nr 15, k. m. 3, obręb Groszowice, że:

w związku z prowadzonym postępowaniem z wniosku spółki PGE Energia Odnawialna S.A., ul. Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Opole-2 o mocy do 7 MW zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych: 3130, 3131, 3132, 3133, 3136, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, obręb Nowa Wieś Królewska, Miasto Opole, powiat Opole, woj. opolskie”, w dniu 07 lipca 2023r. wydana została decyzja nr OŚR.6220.10.2023.MCH o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia jw.

Lokalizacja przedsięwzięcia: działki nr 3130, 3131, 3132, 3133, 3136, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, obręb Nowa Wieś Królewska.

Teren przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest objęty granicami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obowiązujących na dzień dzisiejszy na terenie miasta Opola.

Przedmiotowe postępowanie administracyjne prowadzone było na wniosek spółki PGE Energia Odnawialna S.A. z siedzibą w Warszawie (00-876) przy ul. Ogrodowej 59A, złożony poprzez pełnomocnika.

Informuję jednocześnie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości o nieujawnionym stanie prawnym, iż od ww. decyzji Prezydenta Miasta Opola przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty skutecznego dokonania niniejszego zawiadomienia, tj. w terminie do dnia 10.08.2023r. (włącznie).

Z treścią ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z dokumentacją sprawy (w tym z opiniami ww. organów) można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7/8, III piętro, pokój 320, tel. 77-45-11-876, e-mail:  osr@um.opole.pl

Treść ww. decyzji została również zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa, w związku z art. 74 ust. 3a-3f ustawy ooś– o czynnościach organu strony mogą być zawiadamiane w inny sposób publicznego ogłaszania, np. poprzez zawiadomienie jw., przy czym zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Przez nieujawniony stan prawny należy rozumieć sytuację, w której rejestry lub ewidencje właściwe dla ustalenia osób, o których mowa w art. 74 ust. 3a, nie zawierają danych umożliwiających ich ustalenie, w szczególności danych osobowych, w tym adresu, właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

 

z up. Prezydenta Miasta
Małgorzata Widuto
Kierownik Referatu Pozwoleń
i Uwarunkowań Środowiskowych
w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 317
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie stron postępowania, tj. stron, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieujawnionym stanie prawnym do działki nr 15, k. m. 3, obręb Groszowice, o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Opole-2 o mocy do 7 MW zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych: 3130, 3131, 3132, 3133, 3136, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, obręb Nowa Wieś Królewska, Miasto Opole, powiat Opole, woj. opolskie”.
Skrócony opis: Zawiadomienie stron postępowania, tj. stron, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieujawnionym stanie prawnym do działki nr 15, k. m. 3, obręb Groszowice, o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Opole-2 o mocy do 7 MW zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych: 3130, 3131, 3132, 3133, 3136, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, obręb Nowa Wieś Królewska, Miasto Opole, powiat Opole,
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Chabraszewska
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Chabraszewska
Data wytworzenia informacji: 13.07.2023 09:16:17
Data udostępnienia informacji: 13.07.2023 12:02:30
Data ostatniej aktualizacji: 13.07.2023 12:02:23
Rejestr zmian