Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6220.68.2022.MKU

ZAWIADOMIENIE Prezydenta Miasta Opola

Działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.  Dz.U. z 2023r. poz. 775 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa oraz art. 49 ustawy Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. 2022r. poz.1029 ze zm.),

zawiadamia się i informuje strony postępowania administracyjnego,

prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola – Zadanie nr 1 Zakład Mechanicznego i Biologicznego Przetwarzania Odpadów”, planowanego do realizacji na terenie działek nr: 1/71 oraz część 1/72, k.m. 1, obręb Groszowice, iż w dniu 24.05.2023r. wydana została decyzja nr OŚR.6220.68.2022.MKU o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia jw.

Przedmiotowe postępowanie administracyjne prowadzone było na wniosek Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69, reprezentowanego przez pełnomocnika.

Stronami przedmiotowego postępowania są podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości zlokalizowanych na obszarze położonym w odległości 100 m od granicy terenu lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Informuję jednocześnie strony postępowania, iż od ww. decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty skutecznego dokonania niniejszego zawiadomienia, tj. do dnia 21 czerwca 2023r. (włącznie).

Ww. termin wyznaczony został jako 28 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia, co stanowi: 14 dni na skuteczne dokonanie się niniejszego zawiadomienia, czyli skuteczne przekazanie stronom informacji o wydanej decyzji (zgodnie z art. 49 § 2 Kpa) oraz kolejne 14 dni na wniesienie przez stronę odwołania od wydanej decyzji (zgodnie z art. 129 § 2 Kpa).

Jednocześnie informuje się, że wydana decyzja oraz dokumentacja sprawy znajduje się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, pok. 320; tel. 77 45 11 876, e-mail: osr@um.opole.pl

z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 361
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie stron postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola – Zadanie nr 1 Zakład Mechanicznego i Biologicznego Przetwarzania Odpadów, na terenie Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Kucab
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Kucab
Data wytworzenia informacji: 24.05.2023 12:32:51
Data udostępnienia informacji: 24.05.2023 14:53:01
Data ostatniej aktualizacji: 24.05.2023 14:52:50
Rejestr zmian