Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

  OŚR.6220.23.2023.MCH                                                  Opole, dnia 08 września 2023r.                                                                                                      

ZAWIADOMIENIE
Prezydenta Miasta Opola

Działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 775 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.),

zawiadamia się strony postępowania administracyjnego,

prowadzonego w sprawie o zmianę decyzji Prezydenta Miasta Opola nr OŚR.6220.13.2019.MCH z dnia 09.08.2019r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa przedsiębiorstwa Kelvion Sp. z o.o. w Opolu, ul. Kobaltowa 2”,w dniu 05 września 2023r. wydana została decyzja nr OŚR.6220.23.2023.MCH o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia jw.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie działek nr: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 65, 66, 67, 68, obręb Grotowice. Jednak przedmiotowa zmiana dotyczy tylko hali (VI nawa, hala nr 3), która znajduje się na terenie działek ew. nr 40, 41, 42, 43, 44 obręb Grotowice.

Lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia objęta jest granicami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Metalchem” w Opolu, uchwalonego uchwałą Rady Miasta Opola nr VI/53/15 z dnia 29 stycznia 2015r. i zgodna jest z jego zapisami. Teren obejmujący miejsce lokalizacji przedsięwzięcia oznaczony jest na rysunku planu symbolem 5P – obiekty produkcyjne, składy i magazyny.

Przedmiotowe postępowanie administracyjne prowadzone było na wniosek spółki Kelvion Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (45-641) przy ul. Kobaltowej 2, złożony poprzez pełnomocnika.

Stronami przedmiotowego postępowania jest wnioskodawca oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości zlokalizowanych na obszarze położonym w odległości 100 m od granicy terenu lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Informuję jednocześnie strony postępowania, iż od ww. decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty skutecznego dokonania niniejszego zawiadomienia, tj. do dnia 06 października 2023r. (włącznie).

Ww. termin wyznaczony został jako 28 dni od daty niniejszego zawiadomienia, co stanowi: 14 dni na skuteczne dokonanie się niniejszego zawiadomienia, czyli skuteczne przekazanie stronom informacji o wydanej decyzji (zgodnie z art.49 §2 ustawą Kpa) oraz kolejne 14 dni na wniesienie przez stronę odwołania od wydanej decyzji (zgodnie z art. 129 §2 ustawą Kpa).

Jednocześnie informuje się, że wydana decyzja oraz dokumentacja sprawy znajduje się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, pok. 320; tel. 77 45 11 876. W celu zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, prosi się o kontakt telefoniczny (tel. 77 45 11 876), mailowy (e-mail: osr@um.opole.pl) lub za pośrednictwem platformy PeUP i ePUAP.

z up. Prezydenta Miasta
Monika Czech-Tańczuk
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 226
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie stron postępowania o zmianie decyzji Prezydenta Miasta Opola nr OŚR.6220.13.2019.MCH z dnia 09.08.2019r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa i rozbudowa przedsiębiorstwa Kelvion Sp. z o.o. w Opolu, ul. Kobaltowa 2.
Skrócony opis: Zawiadomienie stron postępowania o zmianie decyzji Prezydenta Miasta Opola nr OŚR.6220.13.2019.MCH z dnia 09.08.2019r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa i rozbudowa przedsiębiorstwa Kelvion Sp. z o.o. w Opolu, ul. Kobaltowa 2.
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Chabraszewska
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Chabraszewska
Data wytworzenia informacji: 08.09.2023 10:22:01
Data udostępnienia informacji: 08.09.2023 10:40:45
Data ostatniej aktualizacji: 08.09.2023 10:40:29
Rejestr zmian