Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6220.81.2021.BS

 ZAWIADOMI­ENIE

Działając zgodnie z art.33 ust.1, w związku z art.79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j. Dz.U. 2022r. poz.1029 ze zm.],

Prezydent Miasta Opola

powtórnie podaje do publicznej wiadomości

informację, iż w związku z:

  • wnioskiem złożonym w dniu 05.11.2021r. przez Pana Mateusza Pawlika, prowadzącego działalność gospodarczą pn. INVESTBUD Alicja, Mateusz Pawlik s.c., pod adresem ul. Usługowa 2 w Opolu, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża GROSZOWICE POŁUDNIE III  (działki ewid. nr 10 – 28, k.m.15, obręb Groszowice),
  • przedłożeniem tut. Organowi przez Wnioskodawcę, w dniu 21.10.2022r., opracowania Raport o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia (Opole, październik 2022; opracowanie: ECOPLAN Ryszard Kowalczyk; kierownik zespołu: Ryszard Kowalczyk)   oraz
  • uzupełnieniem w dniu 21.02.2023r. treści raportu ooś na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz  
  • uzyskaniem postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4221.96.2022.IOC.4 z dnia 18.04.2023r., uzgadniającego warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia,

przystąpiono powtórnie do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na podstawie uzupełnionego raportu ooś.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko będzie wymagane w przypadku, gdy taka konieczność zostanie orzeczona w postepowaniu, co następnie związane jest z koniecznością opracowania raportu ooś.

W przedmiotowym przypadku, tut. Organ postanowił postanowieniem nr OŚR.6220.81.2021.BS z dnia 05.04.2022r. o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia:

  • Prezydent Miasta Opola jest organem właściwym rzeczowo i miejscowo do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art.75 ust.1 pkt 4 ww. ustawy), również właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków składanych w przedmiotowej sprawie;
  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu jest organem właściwym do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia - w zakresie ochrony środowiska (art.77 ust.1 pkt 1 ww. ustawy);
  • PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach jest organem właściwym do dokonania uzgodnienia ww. warunków - w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (art.77 ust.1 pkt 4 ww. ustawy), jednakże w okolicznościach przedmiotowej sprawy nie jest wymagane takie uzgodnienie.

Ponadto informuje się, że z dokumentacją sprawy można zapoznać się, jak również składać w przedmiotowej sprawie uwagi i wnioski, w siedzibie tut. Organu, tj. w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, pok.318, nr tel. 77 45 11 978, e-mail: osr@um.opole.pl, w terminie 30 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia, tj. do dnia 22 maja 2023r. (włącznie).

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawiane będą bez rozpatrzenia.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu, również za pomocą poczty elektronicznej na ww. adres e-mail wydziału, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym oraz za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej, w tym platformy PeUP i ePUAP.

z up. Prezydenta Miasta Opola

Małgorzata Widuto

Kierownik Referatu Pozwoleń

i Uwarunkowań Środowiskowych

w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 464
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Podanie II do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża GROSZOWICE POŁUDNIE III (działki ewid. nr 10 – 28, k.m.15, obręb Groszowice)
Skrócony opis: Podanie II do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża GROSZOWICE POŁUDNIE III (działki ewid. nr 10 – 28, k.m.15, obręb Groszowice)
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Śliwińska
Osoba, która udostępnia informację: Beata Śliwińska
Data wytworzenia informacji: 21.04.2023 10:01:00
Data udostępnienia informacji: 21.04.2023 10:32:00
Data ostatniej aktualizacji: 27.04.2023 10:03:08
Rejestr zmian