Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

                                                                                        Opole, dnia 08 września 2023r.

OŚR.6220.23.2023.MCH                                                                                                   

PREZYDENT MIASTA OPOLA

działając zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś,   

podaje do publicznej wiadomości
informację,

że w dniu 05 września 2023r., po uzyskaniu wymaganych prawem opinii organów współuczestniczących w postępowaniu, została wydana zmiana decyzji Prezydenta Miasta Opola nr OŚR.6220.13.2019.MCH z dnia 09.08.2019r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa przedsiębiorstwa Kelvion Sp. z o.o. w Opolu, ul. Kobaltowa 2”.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie działek nr: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 65, 66, 67, 68, obręb Grotowice. Jednak przedmiotowa zmiana dotyczy tylko hali (VI nawa, hala nr 3), która znajduje się na terenie działek ew. nr 40, 41, 42, 43, 44 obręb Grotowice.

Lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia objęta jest granicami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Metalchem” w Opolu, uchwalonego uchwałą Rady Miasta Opola nr VI/53/15 z dnia 29 stycznia 2015r. i zgodna jest z jego zapisami. Teren obejmujący miejsce lokalizacji przedsięwzięcia oznaczony jest na rysunku planu symbolem 5P – obiekty produkcyjne, składy i magazyny.

Przedmiotowe postępowanie administracyjne prowadzone było na wniosek spółki Kelvion Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (45-641) przy ul. Kobaltowej 2, złożony poprzez pełnomocnika.

Prezydent Miasta Opola jest organem właściwym miejscowo i rzeczowo do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, a organami współuczestniczącymi w postępowaniu, opiniującymi i określającymi zakres ewentualnego raportu są:

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, jako organ właściwy w zakresie ochrony środowiska,
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu, jako organ inspekcji sanitarnej, powołany w celu ochrony zdrowia ludzkiego, m.in. przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych,
  • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu, jako organ właściwy w zakresie analizy gospodarki wodnościekowej.

Ponadto informuję, że z treścią ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z dokumentacją sprawy (w tym z opiniami ww. organów) można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7/8, III piętro, pokój 320, tel. 77 45 11 876, e-mail: osr@um.opole.pl.

z up. Prezydenta Miasta
Monika Czech-Tańczuk
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Treść decyzji udostępniono
w Biuletynie Informacji Publicznej

w dniu 08 września 2023r.

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 204
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Podanie do publicznej wiadomości informacji o zmianie decyzji Prezydenta Miasta Opola nr OŚR.6220.13.2019.MCH z dnia 09.08.2019r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn.: "Przebudowa i rozbudowa przedsiębiorstwa Kelvion Sp. z o.o. w Opolu, ul. Kobaltowa 2".
Skrócony opis: Podanie do publicznej wiadomości informacji o zmianie decyzji Prezydenta Miasta Opola nr OŚR.6220.13.2019.MCH z dnia 09.08.2019r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i rozbudowa przedsiębiorstwa Kelvion Sp. z o.o. w Opolu, ul. Kobaltowa 2".
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Chabraszewska
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Chabraszewska
Data wytworzenia informacji: 08.09.2023 10:46:12
Data udostępnienia informacji: 08.09.2023 10:57:27
Data ostatniej aktualizacji: 08.09.2023 10:56:14
Rejestr zmian