Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.I.BS.7670-34/08

ZAWIADOMIENIE

Prezydenta Miasta Opola

Działając na podstawie art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego [t.j. Dz.U. 2023r. poz.775], zwanej dalej Kpa oraz art.49 Kpa, w związku z art.46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska [t.j. Dz.U. 2008r. Nr 25, poz.150 ze zm.]

informuje się

wszystkie strony postępowania administracyjnego,

które było prowadzone w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie warsztatu lakiernictwa pojazdowego przy istniejącym jednorodzinnym budynku mieszkalnym z częścią garażowo-warsztatową, poprzez zainstalowanie jednostanowiskowej kabiny lakierniczo-suszarniczej firmy LAGOS, stanowiącej samodzielny moduł z przyłączeniem wymaganych mediów, lokalizacja: Opole ul. Prosta 1C, o aktualnych okolicznościach tegoż postępowania oraz czynnościach podejmowanych przez tut. Organ, w związku z jego kontynuacją:

  • Podkreśla się, iż przedmiotowe postępowanie kontynuowane jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska [Dz.U. 2008r. Nr 25, poz.150 ze zm.], które obowiązywały w przedmiotowym zakresie od 2005r. do 2008r. Na dzień wydania pierwszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia - nr OŚR.I.BS.7670-34/08 z dnia 24.11.2008r., obowiązywała już nowa ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz.1227; data wejścia w życie 15.11.2008r.], jednakże przepis przejściowy art.153 ust.1 tej ustawy stwierdzał, że do spraw wszczętych, a niezakończonych decyzją ostateczną stosuje się przepisy dotychczasowe, a zatem postępowanie zakończone zostało decyzją z dnia 24.11.2008r. w oparciu o przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska. Rzeczony przepis przejściowy do dnia dzisiejszego nie utracił ważności.
  • W przedmiotowej sprawie wydana została kolejna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, tj. decyzja Prezydenta Miasta Opola nr OŚR.I.BS.7670-34/08 z dnia 26 kwietnia 2019r. W wyniku rozpatrzenia odwołania od ww. decyzji, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu (dalej: Kolegium), decyzją nr SKO.40.1428.2019.oś z dnia 31 maja 2022r., uchyliło tę decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia tut. Organowi, jako organowi pierwszej instancji. Komplet akt przedmiotowej sprawy przekazany został przez Kolegium przy piśmie z dnia 10.11.2022r.
  • Z Sądu Rejonowego w Opolu I Wydziału Cywilnego, w piśmie z dnia 04.05.2023r., tut. Organ uzyskał informację o zakończeniu postępowania o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej jednej ze Stron przedmiotowego postępowania i tym samym - o ustaleniu spadkobierców po tej zmarłej Stronie. Ustalenia w ww. zakresie były istotne dla prawidłowego i końcowego już określenia kręgu podmiotów uprawnionych do udziału w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.
  • Zgodnie ze wskazaniami i zaleceniami Kolegium sformułowanymi w decyzji z dnia 31 maja 2022r., raport o oddziaływaniu na środowisko opracowany w 2008r. na potrzeby przedmiotowego postępowania, wymaga cyt. (z decyzji Kolegium) „aktualizacji w całokształcie”, tj. (w uproszczeniu) wymaga uaktualnienia co do meritum oraz opracowania jego tekstu „jednolitego”. Zatem, pismem z dnia 08.02.2023r. tut. Organ wystosował wezwanie do Inwestora o wykonanie powyższego. Dokumentacja opracowana na wezwanie, przedłożona została przez Inwestora w dniu 27.03.2023r. i podlegać będzie szczegółowej analizie.

Informuje się, że przedmiotowa sprawa nie może być załatwiona w terminach określonych w art. 35 §3 ustawy Kpa. W związku z powyższym, przewiduje się procedowanie w przedmiotowej sprawie, w zakresie analizy merytorycznej opracowania złożonego przez Inwestora na wezwanie tut. Organu, w terminie do dnia 30 czerwca 2023r. 

Lokalizacja: Opole ul. Prosta 1C;  działka 2522/238 k.m.45 obręb Grudzice.

Lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia objęta jest granicami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Opolu – Grudzicach (Północ), uchwalonego uchwałą Rady Miasta Opola nr XXIV/245/08 z dnia 24.01.2008r. i zgodna jest z jego zapisami.

Teren obejmujący miejsce lokalizacji przedsięwzięcia oznaczony jest na rysunku planu symbolem 13.MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej / usługowej, który zgodnie z ustaleniami planu (tabela 1 - przeznaczenie terenów) wskazuje na dopuszczenie realizacji jednej lub obu funkcji na jednej działce.

Stronami przedmiotowego postępowania są właściciele / użytkownicy wieczyści działek / nieruchomości pozostających w zasięgu szeroko rozumianego oddziaływania przedsięwzięcia, który wyznaczony został analizą zawartą w raporcie oddziaływania na środowisko. Oddziaływania zobrazowane zostały jako rozkład stężeń poszczególnych zanieczyszczeń atmosferycznych w postaci izolinii oraz rozkład izofon w przypadku hałasu, przy czym wartości tych izolinii mają wartości znacznie odbiegające - mniejsze od wartości normatywnych.

Niniejsze zawiadomienie stron postępowania o czynnościach organu, realizowane zgodnie z art.49 Kpa, uważa się za skutecznie dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

z up. Prezydenta Miasta Opola

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 324
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie stron postępowania o aktualnym jego etapie, po uchyleniu DŚ przez SKO w Opolu; dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu lakiernictwa pojazd przy istniejącym jednorodz budynku mieszk z częścią garażowo-warsztatową (kabina f. LAGOS); lokalizacja: Opole ul. Prosta 1C
Skrócony opis: Zawiadomienie stron postępowania o aktualnym jego etapie, po uchyleniu DŚ przez SKO w Opolu; dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu lakiernictwa pojazd przy istniejącym jednorodz budynku mieszk z częścią garażowo-warsztatową (kabina f. LAGOS); lokalizacja: Opole ul. Prosta 1C
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Śliwińska
Osoba, która udostępnia informację: Beata Śliwińska
Data wytworzenia informacji: 30.05.2023 11:11:00
Data udostępnienia informacji: 30.05.2023 11:52:00
Data ostatniej aktualizacji: 01.06.2023 15:18:51
Rejestr zmian