Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

                                                                                                                     Opole, dnia 22 lutego 2022r.

OŚR.6220.84.2021.MCH

                            PREZYDENT MIASTA OPOLA

działając zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 2373 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś,

podaje do publicznej wiadomości

informację,

że w dniu 18 lutego 2022r., po uzyskaniu wymaganych prawem opinii organów współuczestniczących w postępowaniu, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej – elektrowni słonecznej wraz z inwerterami, złączami kablowymi, stacjami transformatorowymi, o mocy do 1 MW”, zlokalizowanego w Opolu przy ul. Zielonogórskiej, na działkach o nr 88/112, 88/114, 88/172, k. m. 57, obręb Opole.

Lokalizacja przedsięwzięcia: działki nr 88/112, 88/114, 88/172, k. m. 57, obręb Opole.

Teren przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest objęty granicami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obowiązujących na dzień dzisiejszy na terenie miasta Opola.

Przedmiotowe postępowanie administracyjne prowadzone było na wniosek spółki ZOTT Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu [45-315] przy ul. Chłodniczej 6, złożony poprzez pełnomocnika.

Prezydent Miasta Opola jest organem właściwym miejscowo i rzeczowo do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, a organami współuczestniczącymi w postępowaniu, opiniującymi i określającymi zakres ewentualnego raportu są:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, jako organ właściwy w zakresie ochrony środowiska,
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu, jako organ inspekcji sanitarnej, powołany w celu ochrony zdrowia ludzkiego m.in. przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych,
- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu, jako organ właściwy w zakresie analizy gospodarki wodnościekowej.

Ponadto informuję, że z treścią ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z dokumentacją sprawy (w tym z opiniami ww. organów) można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola. Z uwagi na wprowadzony stan epidemii i wynikające z tego stanu ograniczenia w organizacji pracy urzędów, w celu zapoznania się z decyzją i pozostałymi dokumentami dotyczącymi przedmiotowej sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 77 45 11 876), mailowy (e-mail: osr@um.opole.pl) lub za pośrednictwem platformy PeUP i ePUAP.

z up. Prezydenta Miasta
Monika Czech-Tańczuk
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa


Treść decyzji udostępniono
w Biuletynie Informacji Publicznej
w dniu 22 lutego 2022r.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 902
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej DŚ_„Budowa instalacji fotowoltaicznej – elektrowni słonecznej wraz z inwerterami, złączami kablowymi, stacją transformatorową, o mocy do 1 MW”, zlokalizowanego w Opolu przy ul. Zielonogórskiej, na działkach o nr 88/112, 88/114, 88/172, k. m. 57, obręb Opole
Skrócony opis: Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej DŚ_„Budowa instalacji fotowoltaicznej – elektrowni słonecznej wraz z inwerterami, złączami kablowymi, stacją transformatorową, o mocy do 1 MW”, zlokalizowanego w Opolu przy ul. Zielonogórskiej, na działkach o nr 88/112, 88/114, 88/172, k. m. 57, obręb Opole
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Chabraszewska
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Chabraszewska
Data wytworzenia informacji: 22.02.2022 11:58:33
Data udostępnienia informacji: 22.02.2022 12:30:24
Data ostatniej aktualizacji: 22.02.2022 12:37:21
Rejestr zmian