Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6220.62.2022.BS

ZAWIADOMIENIE

Prezydenta Miasta Opola

Działając na podstawie art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego [t.j. Dz.U. 2022r. poz.2000], zwanej dalej ustawą Kpa oraz art.49 ustawy Kpa, w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j. Dz.U. 2022r. poz.1029 ze zm.],  

zawiadamia się i informuje strony postępowania administracyjnego,

prowadzonego w sprawie o wydanie - w trybie art.48 ustawy dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane [t.j. Dz.U. 2021r. poz.2351 ze zm.] - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na magazynowo - produkcyjną wraz z montażem linii do konfekcjonowania węgla kamiennego, o kolejnych czynnościach podejmowanych przez tut. Organ w ramach przedmiotowego postępowania.

W ramach przedmiotowego postępowania:

  • Uzyskano opinie organów współuczestniczących w postępowaniu:
    • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu jako organu właściwego w zakresie ochrony środowiska, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko – postanowienie nr WOOŚ.4220.340.2022.IOC.2 z dnia 19.10.2022r. (data wpływu 19.10.2022r.),
    • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu jako organu inspekcji sanitarnej, powołanego w celu ochrony zdrowia ludzkiego m.in. przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko – pismo OPINIA nr NZ.9022.8.65.2022.EK z dnia 11.10.2022r. (data wpływu 11.10.2022r.),
    • Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jako organu właściwego do oceny kwestii wodnoprawnych, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko – pismo OPINIA nr GL.ZZŚ.3.435.207.2022.DB z dnia 12.10.2022r. (data wpływu 13.10.2022r.).
  • W wyniku powyższego, w dacie niniejszego zawiadomienia zakończone zostaje postępowanie dowodowe prowadzone w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Lokalizacja przedsięwzięcia:  działki ewid. nr 1285/11 i 1285/12, obręb Zakrzów; teren zakładu IMEX-PIECHOTA przy ul. Portowej 7 w Opolu.

Stronami przedmiotowego postępowania są podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości zlokalizowanych na obszarze położonym w odległości 100 m od granicy terenu lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

W związku z zakończeniem postępowania dowodowego, wszystkie strony tegoż postępowania mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym znajdującym się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, p.318;  tel. 77 45 11 978, -876,  e-mail:  osr@um.opole.pl.

W celu zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym zachęcam do kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem platformy PeUP i ePUAP.

Na zapoznanie się z zebranym materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie wskazuje się termin do dnia  14 listopada 2022r. (włącznie).

Ww. termin wyznaczony został jako 21 dni od daty niniejszego zawiadomienia, co stanowi: 14 dni na skuteczne dokonanie się niniejszego zawiadomienia, czyli skuteczne przekazanie stronom informacji o zakończeniu postępowania dowodowego (zgodnie  z art.49 §2 Kpa) oraz kolejne 7 dni na wypowiedzenie się co do zebranych materiałów i dowodów (zgodnie z art.10 §1 Kpa).

z up. Prezydenta Miasta Opola

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 520
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie STRON postępowania o ZAKOŃCZENIU postępowania dot. przedsięwzięcia pn. Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na magazynowo - produkcyjną wraz z montażem linii do konfekcjonowania węgla kamiennego; na terenie zakładu IMEX-PIECHOTA przy ul. Portowej 7 w Opolu
Skrócony opis: Zawiadomienie STRON postępowania o ZAKOŃCZENIU postępowania dot. przedsięwzięcia pn. Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na magazynowo - produkcyjną wraz z montażem linii do konfekcjonowania węgla kamiennego; na terenie zakładu IMEX-PIECHOTA przy ul. Portowej 7 w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Śliwińska
Osoba, która udostępnia informację: Beata Śliwińska
Data wytworzenia informacji: 24.10.2022 14:57:45
Data udostępnienia informacji: 24.10.2022 15:04:22
Data ostatniej aktualizacji: 24.10.2022 15:04:10
Rejestr zmian