Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, dnia 29 listopada 2023r.

OŚR.6220.5.2023.MKU                                                                                                               

ZAWIADOMIENIE

Prezydenta Miasta Opola

Działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 775 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa oraz art. 49 ustawy Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.),

zawiadamia się i informuje strony postępowania administracyjnego,

prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. polegającego na budowie spalarni odpadów medycznych i niebezpiecznych przy ul. Oświęcimskiej w Opolu, planowanej do realizacji na terenie działek nr 202 i 203, obręb Grotowice, o kolejnych czynnościach podejmowanych przez tut. Organ w ramach przedmiotowego postępowania, tj.:

  • pismem z dnia 06.10.2023r. (za pośrednictwem Centrum Dialogu Obywatelskiego) Rada Dzielnicy VII wystąpiła z zapytaniem nt. sposobu powiadamiania stron w przedmiotowym postępowaniu oraz charakteru planowanej do realizacji inwestycji;
  • w dniu 02.11.2023r. wpłynął do tut. Organu e-mail mieszkańca Osiedla „Metalchem”, w którym wraz z sąsiadami składa sprzeciw przeciwko realizacji przedmiotowej inwestycji;
  • pismem z dnia 23.09.2023r (data wpływu do tut. Organu w dniu 06.11.2023r.) Grand Agro Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego wystąpiła z wnioskiem o dopuszczenie jej do udziału w przedmiotowym postępowaniu na prawach strony; pismem z dnia 09.11.2023r. poinformowano Fundację, że uczestniczy ona w ww. postępowaniu na prawach strony;
  • pismem z dnia 26.10.2023r. (data wpływu do tut. Organu w dniu 31.10.2023r.) Stowarzyszenie „Park Przemysłowy Metalchem” wystąpiło na podstawie art. 31 § 1 pkt 2 ustawy Kpa, z wnioskiem o dopuszczenie jej do udziału w postępowaniu na prawach strony; po przeanalizowaniu przedmiotowego wniosku tut. Organ postanowieniem z dnia 14.11.2023r. odmówił dopuszczenia Stowarzyszenia do udziału w przedmiotowym postępowaniu;
  • pismem z dnia pismem z dnia 26.10.2023r. (data wpływu do tut. Organu w dniu 31.10.2023r.) Stowarzyszenie „Park Przemysłowy Metalchem” złożyło petycję, w której zwraca się, cyt. „o odmowę wydania pozytywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia”; petycja ta będzie rozpatrywana zgodnie z trybem przewidzianym przez zarządzenie Prezydenta Miasta Opola nr OR.I-120.1.38.2018 z dnia 12 marca 2018r. w sprawie ustalenia procedury przyjmowania i rejestrowania skarg, wniosków i petycji;
  • pismem z dnia 26.10.2023r. Mieszkańcy Dzielnicy VII wystąpili do tut. Organu z petycją, w której cyt. „żądają zaprzestania jakichkolwiek procedur związanych z powyższą inwestycją”, do petycji dołączono podpisy 1145 mieszkańców; petycja ta będzie rozpatrywana zgodnie z trybem przewidzianym przez zarządzenie Prezydenta Miasta Opola nr OR.I-120.1.38.2018 z dnia 12 marca 2018r. w sprawie ustalenia procedury przyjmowania i rejestrowania skarg, wniosków i petycji.

W związku z zebraniem nowego materiału dowodowego jw., w dacie niniejszego zawiadomienia zakończone zostaje postępowanie dowodowe prowadzone w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia jw.

Ponadto, informuje się że przedmiotowa sprawa nie może być załatwiona w terminach określonych w art. 35 § 3 ustawy Kpa. W związku z powyższym, przewiduje się prowadzenie postępowania w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia
12 stycznia 2024r. 

W związku z zakończeniem postępowania dowodowego, strony postępowania mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie, znajdującym się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, p.320;  tel. 77 45 11 876,  e-mail:  osr@um.opole.pl.

W celu zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym zachęca się do kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem platformy PeUP i ePUAP.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa – o czynnościach organu strony mogą być zawiadamiane w inny sposób publicznego ogłaszania, np. poprzez zawiadomienie jw., przy czym zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Ze zgromadzonym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia, tj. do dnia 20.12.2023r. włącznie.

Z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 168
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie stron postępowania ws. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie spalarni odpadów medycznych i niebezpiecznych przy ul. Oświęcimskiej w Opolu, planowanej do realizacji na terenie działek nr 202 i 203, obręb Grotowice (przebieg + zakończenie)
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Kucab
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Kucab
Data wytworzenia informacji: 29.11.2023 10:02:22
Data udostępnienia informacji: 29.11.2023 10:07:54
Data ostatniej aktualizacji: 29.11.2023 10:09:44
Rejestr zmian