Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

                                                                                         Opole, dnia 02 czerwca 2023r.

OŚR.6220.2.2023.MCH                                                                                                   

ZAWIADOMIENIE
Prezydenta Miasta Opola

Działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 775 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.),

zawiadamia się strony postępowania administracyjnego,

prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa zakładu drukarskiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, parkingami oraz drogami wewnętrznymi, działki o nr ew. 122/32, 245/32, 329/32, 330/32, obręb 0150 Chmielowice, Opole”, zlokalizowanego w Opolu,w dniu 01 czerwca 2023r. wydana została decyzja nr OŚR.6220.2.2022.MCH o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia jw.

Lokalizacja przedsięwzięcia: działka nr 122/32, 245/32, 329/32, 330/32, k. m. 3, obręb Chmielowice.

Lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia objęta jest granicami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chmielowice I” w Opolu, uchwalonego uchwałą Rady Miasta Opola nr XXXI/656/20 z dnia 29 października 2020r. i zgodna jest z jego zapisami. Teren obejmujący miejsce lokalizacji przedsięwzięcia oznaczony jest na rysunku planu symbolem 1P/U; podstawowe przeznaczenie terenu to m.in.: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Przedmiotowe postępowanie administracyjne prowadzone było na wniosek spółki IPAK Sp. z o.o., z siedzibą w Opolu (45-940) przy ul. Johannesa Gutenberga 1, złożony poprzez pełnomocnika.

Stronami przedmiotowego postępowania jest wnioskodawca oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości zlokalizowanych na obszarze położonym w odległości 100 m od granicy terenu lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Informuję jednocześnie strony postępowania, iż od ww. decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty skutecznego dokonania niniejszego zawiadomienia, tj. do dnia 30 czerwca 2023r. (włącznie).

Ww. termin wyznaczony został jako 28 dni od daty niniejszego zawiadomienia, co stanowi: 14 dni na skuteczne dokonanie się niniejszego zawiadomienia, czyli skuteczne przekazanie stronom informacji o wydanej decyzji (zgodnie z art.49 §2 ustawą Kpa) oraz kolejne 14 dni na wniesienie przez stronę odwołania od wydanej decyzji (zgodnie z art. 129 §2 ustawą Kpa).

Jednocześnie informuje się, że wydana decyzja oraz dokumentacja sprawy znajduje się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, pok. 320; tel. 77 45 11 876. W celu zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, prosi się o kontakt telefoniczny (tel. 77 45 11 876), mailowy (e-mail: osr@um.opole.pl) lub za pośrednictwem platformy PeUP i ePUAP.

 

z up. Prezydenta Miasta
Monika Czech-Tańczuk
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 519
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie stron postepowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn.: „Przebudowa i rozbudowa zakładu drukarskiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, parkingami oraz drogami wewnętrznymi, działki o nr ew. 122/32, 245/32, 329/32, 330/32, obręb 0150 Chmielowice, Opole”
Skrócony opis: Zawiadomienie stron postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn.: „Przebudowa i rozbudowa zakładu drukarskiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, parkingami oraz drogami wewnętrznymi, działki o nr ew. 122/32, 245/32, 329/32, 330/32, obręb 0150 Chmielowice, Opole”.
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Chabraszewska
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Chabraszewska
Data wytworzenia informacji: 02.06.2023 11:34:06
Data udostępnienia informacji: 02.06.2023 13:03:55
Data ostatniej aktualizacji: 02.06.2023 13:03:50
Rejestr zmian