Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Ponowne wykorzystywanie

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:

 • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola
 • udostępniona w serwisie internetowym Miasta Opola
 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Wniosek o ponowne wykorzystanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

 • nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • została udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystania lub opłat za ponowne wykorzystanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
 • będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
 • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wnioski składa się w postaci papierowej lub elektronicznej:

 • osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Opola, ul. Rynek 1A
 • drogą pocztową na adres:

Urząd Miasta Opola

Ul. Rynek 1A

45-015 Opole

Wniosek o ponowne wykorzystywanie (art. 39)

Wniosek powinien spełniać warunki formalne wskazane w art. 39 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego i zawierać (sugerowany wzór wniosku w załączniku):

 • nazwę podmiotu, do którego skierowany jest wniosek;
 • imię i nazwisko wnioskodawcy lub nazwę firmy czy instytucji;
 • adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi (np. adres pocztowy, adres e-mail, adres ESP na ePUAP);
 • wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
 • wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego (np. kopii na papierze, płyty DVD, pliku elektronicznego), a w przypadku postaci elektronicznej - także wskazanie formatu danych;
 • wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego (np. e-mailem, ePUAP’em, listownie).

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Po rozpatrzeniu wniosku Urząd Miasta Opola, w zależności od wnioskowanych informacji:

 • przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania bez określania warunków ponownego wykorzystania;
 • informuje o braku informacji sektora publicznego wskazanych we wniosku;
 • informuje o braku warunków ponownego wykorzystania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
 • składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, lub informację o przyczynach braku możliwości przekazania informacji sektora publicznego i wskazanie, w jaki sposób lub w jakiej formie informacje sektora publicznego mogą zostać przekazane;
 • odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Warunki ponownego wykorzystywania (art. 11 i art. 15)

Jeżeli dla danej informacji publicznej udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola nie zostały określone inne, odrębne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

 • poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
 • udostępniania innym informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
 • informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, udostępnionych na wniosek, są określane odrębnie dla każdego wniosku i przekazywane Wnioskodawcy.

Informacja o wysokości opłat (art. 11 i Rozdział 4)

Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.

Urząd Miasta Opola może jednak nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji.

Opłata ustalana jest indywidualnie dla każdego wniosku.

Terminy (art. 40)

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten można wydłużyć do dwóch miesięcy  od dnia złożenia wniosku. O przyczynach opóźnienia oraz nowym terminie rozpatrzenia wniosku zawiadamia się wnioskodawcę.

Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu (art. 11 art. 41 i art. 43)

 1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
 2. Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 3. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym, że:
 • Przekazane akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 • Skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Umowa o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego (art. 11)

Urząd Miasta Opola nie zawarł umów o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1152
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Otwarte Dane
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Urząd Miasta Opola
Osoba, która udostępnia informację: Maciej Sznabel
Data wytworzenia informacji: 12.05.2022 08:04:13
Data udostępnienia informacji: 12.05.2022 08:05:03
Data ostatniej aktualizacji: 21.10.2022 10:52:00
Rejestr zmian