Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ZAWIADOMI­ENIE

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

Działając zgodnie z art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. 2022r. poz. 1029 ze zm.),

Prezydent Miasta Opola podaje do publicznej wiadomości

informację, iż w związku z:

wnioskiem złożonym pismem z dnia 23.09.2022r. (data wpływu do tut. Organu w dniu 28.09.2022r. oraz aneks nr 1 i aneks nr 2) przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. (poprzez pełnomocnika) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola Zadanie nr 1 Zakład Mechanicznego i Biologicznego Przekształcania Odpadów”, miejsce realizacji przedsięwzięcia: działki nr: 1/71 i część 1/72, k.m. 1, obręb Groszowice, będących własnością Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. oraz przedłożeniem tut. Organowi wraz z ww. wnioskiem Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia (opracowany przez dr inż. Pana Krzysztofa Haziaka),

prowadzone jest postępowanie w przedmiotowej sprawie

oraz przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia.

 

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (tj. dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane) oraz do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz.1839).

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia:

  • Prezydent Miasta Opola jest organem właściwym rzeczowo i miejscowo do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy ooś), również właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków składanych w przedmiotowej sprawie;
  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu jest organem właściwym do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia - w zakresie ochrony środowiska (art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś);
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu jest organem właściwym do wydania opinii dotyczącej warunków realizacji przedsięwzięcia - w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych (art. 77 ust.1 pkt 2 ustawy ooś); uzyskano opinię PPIS w Opolu nr NZ.9022.7.10.2022.EK z dnia 28.11.2022r.;
  • Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest organem właściwym do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia - w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (art. 77 ust.1 pkt 4 ustawy ooś); uzyskano uzgodnienie RZGW w Gliwicach - postanowienie nr GL.RZŚ.4360.68.2022.AS/KWK z dnia 17.02.2022r.;
  • Marszałek Województwa Opolskiego jest organem właściwym do wydania opinii dotyczącej warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia – w zakresie warunków pozwolenia zintegrowanego wymaganego dla tej instalacji (art. 77 ust.1 pkt 3 ustawy ooś).

Ponadto informuję, że z dokumentacją sprawy można zapoznać się, jak również składać w przedmiotowej sprawie uwagi i wnioski, w siedzibie tut. Organu, tj. w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, pok. 320, nr tel. 77 45 11 876, e-mail: osr@um.opole.pl, w terminie 30 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia, tj. do dnia 09 kwietnia 2023r. (włącznie). Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawiane będą bez rozpatrzenia.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu, również za pomocą poczty elektronicznej na ww. adres e-mail wydziału, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym oraz za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej, w tym platformy PeUP i ePUAP.

Dokumentacja  ww. sprawy dostępna jest w bazie ooś, pod linkiem: http://bazaoos.gdos.gov.pl/web/guest/home

oraz pod adresem: https://drive.google.com/drive/folders/1x9mhFLuPLZuo64daA-rsZm7IFoTfSFkD?usp=sharing

z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1126
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Podanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla miasta Opola – Zadanie nr 1 Zakład Mechanicznego i Biologicznego Przekształcania Odpadów, na terenie Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Kucab
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Kucab
Data wytworzenia informacji: 10.03.2023 11:36:27
Data udostępnienia informacji: 10.03.2023 11:46:44
Data ostatniej aktualizacji: 10.03.2023 11:46:37
Rejestr zmian