Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA

dla stron postępowania prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia pn. „Podwyższenie rzędnych składowiska odpadów w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69”, polegającego w wariancie II proponowanym przez wnioskodawcę na podwyższeniu składowania odpadów

na kwaterze nr 2 z 163,0 m n.p.t. do 170 m n.p.t., czyli o 7m;

miejsce realizacji przedsięwzięcia: działki o nr: 1/11, 1/72 a.m 1 obręb Groszowice,

na terenie będącym własnością Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole

Działając na podstawie art. 10 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 735, ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa oraz art. 49 ustawy Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 2373 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania o :

 1. złożonych przez Wnioskodawcę uzupełnieniach do raportu o oddziaływaniu na środowisko, w związku z wezwaniami organów opiniujących i uzgadniających przedmiotowe przedsięwzięcie, tj.:
 • Opracowanie pn. Uzupełnienia i wyjaśnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko, listopad 2021 (1),
 • Opracowanie pn. Uzupełnienia i wyjaśnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko, listopad 2021 (2),
 • Opracowanie pn. Uzupełnienia i wyjaśnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko, grudzień 2021 (3).
 1. uzyskanych wymaganym prawem opiniach i uzgodnieniach, tj.:
 • opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu nr NZ.9022.7.8.2021.EK z dnia 07.10.2021r.
 • opinii Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ-III.7220.16.202.JW z dnia 17.12.2021r. oraz z dnia 30.12.2021r .
 • uzgodnieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu – postanowienie nr WOOŚ.4221.75.2021.JDG z dnia 31.12.2021r.
 • uzgodnieniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – postanowienie nr GL.RZŚ.4360.63.2021.KK2 z dnia 04.02.2022r.

Stronami przedmiotowego postępowania, oprócz wnioskodawcy, są podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdujących się w obszarze w odległości 100 m od granic terenu inwestycji.

Teren przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, tj. przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane, zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1) w związku z § 2 ust. 1 pkt 47 instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadów inne niż wymienione w pkt 41 i 46, w tym składowiska odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839).

Informuję wszystkie strony tego postępowania o uprawnieniach, wynikających z art.10 ustawy Kpa, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, jak również o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie tut. Organu, tj. w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, pok.320, nr kontaktowy 77 45 11 876, e-mail: osr@um.opole.pl. Z uwagi na wprowadzony stan epidemii i wynikające z tego stanu ograniczenia w organizacji pracy urzędów, w celu zapoznania się z wnioskiem i pozostałymi dokumentami dotyczącymi przedmiotowej sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub za pośrednictwem platformy PeUP i ePUAP.

Informuję również, że:

 • zgodnie z art. 35 § 5 KPA – do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postepowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu. Jednocześnie informuję, że przedmiotowa sprawa nie może być załatwiona w terminach określonych w art. 35 §3 ustawy Kpa. W związku z powyższym, przewiduje się prowadzenie postępowania w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 15.04.2022r.   
 • zgodnie z art. 49 ustawy Kpa – o czynnościach organu strony mogą być zawiadamiane w inny sposób publicznego ogłaszania, np. poprzez zawiadomienie jw., przy czym zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

zgodnie z art. 74 ust. 3d ustawy ooś – gdy po wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie nastąpi zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, lub w skutek innego zdarzenia prawnego nastąpi przeniesienie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, nabywca i zbywca są obowiązani do niezwłocznego zgłoszenia tut. Organowi danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego.                                                                                                                                                                                                                                     z up. Prezydenta Miasta 

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 738
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie stron o etapach postępowania_przedsięwzięcie pn.Powyższenie rzędnych składowiska odpadów w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69 w wariancie II proponowanym przez inwestora (Zakład Komunalny Sp. z o.o.) na kwaterze nr 2 o 7 metrów
Skrócony opis: „Podwyższenie rzędnych składowiska odpadów w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69”, polegające w wariancie II proponowanym przez wnioskodawcę na podwyższeniu składowania odpadów na kwaterze nr 2 z 163,0 m n.p.t. do 170 m n.p.t., czyli o 7m; miejsce realizacji przedsięwzięcia: działki o nr: 1/11, 1/72 a.m 1 obręb Groszowice, na terenie będącym własnością Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Widuto
Osoba, która udostępnia informację: Małgorzata Widuto
Data wytworzenia informacji: 17.02.2022 00:00:00
Data udostępnienia informacji: 18.02.2022 08:06:33
Data ostatniej aktualizacji: 18.02.2022 08:05:27
Rejestr zmian