Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6220.24.2024.EO                                                                                                  

 ZAWIADOMIENIE

Prezydenta Miasta Opola

Działając na podstawie art. 10 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 572), zwanej dalej ustawą Kpa, oraz art. 49 w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.),

zawiadamia się i informuje strony postępowania administracyjnego, że:

  • na wniosek Animex Foods Sp. z o.o. z/s w Warszawie, Oddział w Opolu przy ul. Drobiarskiej 4, złożony przez pełnomocnika pismem nr DOŚ/15/03/2024 z dnia 15.03.2024 r. (data wpływu 21.03.2024 r.), wszczęto postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Realizacja zbiorników na olej opałowy na terenie zakładu Animex Foods Sp. z o.o. zlokalizowanego w Opolu” wraz z uzupełnieniem z dnia 24.04.2024 r. (tut. Organ pismem nr OŚR.6220.24.2024.EO z dnia 03.04.2024 r. wezwał Spółkę do uzupełnienia przedłożonego wniosku),
  • pismami nr OŚR.6220.24.2024.EO z dnia 25.04.2024 r. wystąpiono do organów opiniujących, współuczestniczących w postępowaniu, tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu i Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o wyrażenie opinii, na podstawie Karty informacyjnej przedsięwzięcia, w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Lokalizacja przedsięwzięcia: Opole, ul. Drobiarska 4, działki ewidencyjne nr 1500 i 1533, obręb:  Kolonia Gosławicka.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie w granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Górnej w Opolu, przyjętego uchwałą Rady Miasta Opola nr LVI/597/09 z dnia 29 października 2009 r.; na terenie oznaczonym na rysunku ww. planu symbolem 1 U/P – zabudowa usługowo-produkcyjna.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, zgodnie z:

  • 3 ust. 1 pkt 37 lit. b) – instalacje do naziemnego magazynowania: b) produktów naftowych,

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz.1839 ze zm.).

Stronami niniejszego postępowania są podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości, zlokalizowanych na obszarze położonym w odległości 100 m od granicy terenu przedmiotowego przedsięwzięcia. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Opola.

Informuję wszystkie strony tego postępowania o uprawnieniach, wynikających z art.10 oraz 73 §1 ustawy Kpa, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, jak również o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie tut. Organu, tj. w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, pok. 317, nr kontaktowy 77 45 11 819, e-mail:  osr@um.opole.pl.

Ponadto, informuje się, że przedmiotowa sprawa nie może być załatwiona w terminach określonych w art. 35 §3 ww. ustawy Kpa. W związku z powyższym, przewiduje się prowadzenie postępowania w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 25.06.2024 r. 

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 37 Kpa strona ma prawo do wniesienia ponaglenia, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola.

Informuję również, że:

  • zgodnie z art. 35 § 5 ustawy Kpa - do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postepowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu,
  • zgodnie z art. 49 ustawy Kpa – o czynnościach organu strony mogą być zawiadamiane w inny sposób publicznego ogłaszania, np. poprzez zawiadomienie jw., przy czym zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

 

Zawiadomienie podlega:

  • wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM Opola, Plac Wolności 7-8,
  • opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 47
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie stron postępowania ws. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Realizacja zbiorników na olej opałowy na terenie zakładu Animex Foods Sp. z o.o. - o wszczęciu postępowania oraz o wystąpieniu do organów współuczestniczących w postępowaniu
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Ochocka
Osoba, która udostępnia informację: Elżbieta Ochocka
Data wytworzenia informacji: 25.04.2024 15:37:41
Data udostępnienia informacji: 25.04.2024 15:44:16
Data ostatniej aktualizacji: 25.04.2024 15:51:38
Rejestr zmian