Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

PREZYDENT MIASTA OPOLA

 działając zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.),

podaje do publicznej wiadomości
informację,

że w dniu 24 maja 2023r., po uzyskaniu wymaganych prawem uzgodnień oraz opinii organów współuczestniczących w postępowaniu, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola – Zadanie nr 1 Zakład Mechanicznego i Biologicznego Przetwarzania Odpadów”, planowanego do realizacji na terenie działek nr: 1/71 oraz część 1/72, k.m. 1, obręb Groszowice.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podmiejska I” w Opolu, przyjętego uchwałą Rady Miasta Opola nr LVIII/1093/22 z dnia 25.08.2022r.; teren oznaczony symbolem 1IO z przeznaczeniem na teren gospodarowania odpadami,
z wyłączeniem składowiska odpadów i zgodne jest z jego zapisami.

Przedmiotowe postępowanie administracyjne prowadzone było na wniosek Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69, reprezentowanego przez pełnomocnika.

Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Opola, a organami właściwymi do wydania opinii i uzgodnień w przedmiotowej sprawie są:

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, jako organ właściwy w zakresie ochrony środowiska;
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu, jako organ inspekcji sanitarnej, powołany w celu ochrony zdrowia ludzkiego m.in. przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych;
  • Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, jako organ właściwy w sprawach ocen wodnoprawnych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia
    20 lipca 2017r. Prawo wodne;
  • Marszałek Województwa Opolskiego, jako organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.

Ponadto informuję, że z treścią ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z dokumentacją sprawy (w tym z uzgodnieniami oraz opiniami ww. organów) można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7-8, pok. 320, tel. 77 45 11 876, e-mail: osr@um.opole.pl. Ponadto, treść ww. decyzji została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola (zakładka System Informacji o Środowisku).

Z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

Treść decyzji udostępniono
w Biuletynie Informacji Publicznej

w dniu 24 maja 2023r.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 607
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola – Zadanie nr 1 Zakład Mechanicznego i Biologicznego Przetwarzania Odpadów”
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Kucab
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Kucab
Data wytworzenia informacji: 24.05.2023 12:37:56
Data udostępnienia informacji: 24.05.2023 14:55:17
Data ostatniej aktualizacji: 24.05.2023 14:55:13
Rejestr zmian