Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, dnia 28 grudnia 2022 r.

OŚR.6220.32.2018.MKb                                                                                                        

ZAWIADOMI­ENIE

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

 

Działając zgodnie z art. 33 ust.1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2022 r. poz. 1029 ze zm.),

Prezydent Miasta Opola podaje do publicznej wiadomości

informację, iż w związku z:

wnioskiem złożonym przez PROINVEST Sp. z o. o. w Opolu przy ul. Wspólnej 1c, w imieniu której występuje pełnomocnik, złożonym w dniu 22 czerwca 2018 r. wraz z raportem o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia z dnia 11 października 2018 r. (opracowanym przez Pana Krzysztofa Kręciprocha z ProSilence w Opolu) wraz z uzupełnieniami, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przetwarzanie odpadów na terenie hali produkcyjno-magazynowej przy ulicy Torowej 4 w Opolu, dz. nr 222, obręb Nowa Wieś Królewska w Opolu”

przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na podstawie przedłożonego opracowania.

 

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz.71).

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia:

  • Prezydent Miasta Opola jest organem właściwym rzeczowo i miejscowo do wydania decyzji
    o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 75 ust.1 pkt 4 ww. ustawy), również właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków składanych w przedmiotowej sprawie;
  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu jest organem właściwym do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia - w zakresie ochrony środowiska (art. 77 ust.1 pkt 1 ww. ustawy); Wystąpiono o uzgodnienie do RDOŚ w Opolu pismem nr OŚR.6220.32.2018.MKb z dnia 27 grudnia 2022 r.                          

Ponadto informuję, że z dokumentacją sprawy można zapoznać się, jak również składać w przedmiotowej sprawie uwagi i wnioski, w siedzibie tut. Organu, tj. w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, pok. 324, nr tel. 77 45 11 819, e-mail: osr@um.opole.pl, w terminie 30 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia, tj. do dnia 27 stycznia 2023 r. (włącznie). Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawiane będą bez rozpatrzenia.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu, również za pomocą poczty
elektronicznej na ww. adres e-mail wydziału, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym oraz za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej, w tym platformy PeUP i ePUAP.

 

z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 426
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Podanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przetwarzanie odpadów na terenie hali produkcyjno-magazynowej przy ulicy Torowej 4 w Opolu, dz. nr 222, obręb Nowa Wieś Królewska w Opolu”
Skrócony opis: Podanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przetwarzanie odpadów na terenie hali produkcyjno-magazynowej przy ulicy Torowej 4 w Opolu, dz. nr 222, obręb Nowa Wieś Królewska w Opolu”
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Kubis
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Kubis
Data wytworzenia informacji: 28.12.2022 12:28:46
Data udostępnienia informacji: 28.12.2022 12:35:28
Data ostatniej aktualizacji: 28.12.2022 12:35:40
Rejestr zmian