Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

                                                                                                                                                                                                                                 Opole, dnia 22.03.2024r.

OŚR.6220.44.2023.MWi

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA

O UMORZENIU POSTĘPOWANIA

W SPRAWIE O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWSKOWYCH UWARUNKOWANIACH 

 

Działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania,

prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. „Zbieranie odpadów w Opolu przy ul. Wschodniej 25, część działki ewidencyjnej nr 3883, obręb Kolonia Gosławicka”, iż w związku z wnioskiem Spółki Popioły Przemysłowe Sp. z o.o. z dnia 05.03.2024r. o wycofanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Prezydent Miasta Opola wydał decyzję z dnia 22.03.2024r. umarzającą postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie.

Stronami przedmiotowego postępowania jest wnioskodawca oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości zlokalizowanych na obszarze położonym w odległości 100 m od granicy terenu lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Informuję jednocześnie strony postępowania, iż od ww. decyzji umarzającej postępowanie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty skutecznego dokonania niniejszego zawiadomienia, tj. do dnia 19.04.2024r. (włącznie). Ww. termin wyznaczony został jako 28 dni od daty niniejszego zawiadomienia, co stanowi: 14 dni na skuteczne dokonanie się niniejszego zawiadomienia, czyli skuteczne przekazanie stronom informacji o wydanej decyzji (zgodnie z art.49 §2 ustawą Kpa) oraz kolejne 14 dni na wniesienie przez stronę odwołania od wydanej decyzji (zgodnie z art. 129 §2 ustawą Kpa).

Jednocześnie informuje się, że decyzja umarzająca postępowanie oraz dokumentacja sprawy znajduje się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, pok. 320. W celu zapoznania się z treścią decyzji umarzającej postępowanie oraz dokumentacją sprawy, prosi się o kontakt telefoniczny (tel. 77 45 11 876), mailowy (e-mail: osr@um.opole.pl) lub za pośrednictwem platformy PeUP i ePUAP.

 

z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydzialu

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 73
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie stron postępowania o wydanej decyzji umarzającej postępowanie w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn. Zbieranie odpadów w Opolu ul. Wschodnia 25 na dz. 3883 obręb Kolonia Gosławicka
Skrócony opis: Zawiadomienie stron postępowania o wydanej decyzji umarzającej postępowanie w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn. Zbieranie odpadów w Opolu ul. Wschodnia 25 na dz. 3883 obręb Kolonia Gosławicka
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Widuto
Osoba, która udostępnia informację: Małgorzata Widuto
Data wytworzenia informacji: 22.03.2024 11:37:55
Data udostępnienia informacji: 22.03.2024 11:52:42
Data ostatniej aktualizacji: 22.03.2024 11:52:36
Rejestr zmian