Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole,  4 sierpnia 2022 r.

OŚR.6220.51.2022.MKb                                                                                                        

 

ZAWIADOMIENIE

Prezydenta Miasta Opola

 

Działając na podstawie art. 10, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania, że:

  • na wniosek POLARIS POLAND Sp. z o. o. z/s w Warszawie przy ul. Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa, złożony przez pełnomocnika pismem z dnia 29.06.2022 r. (data wpływu 14.07.2022 r.), wszczęto postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zbiorników na olej opałowy przy ul. Wspólnej w Opolu na dz. ew. nr 50/2 i 51/2 ob. Półwieś, gm. miasto Opole, powiat Opole, woj. opolskie” wraz z uzupełnieniami z 26.07.2022r. oraz 29.07.2022r.
  • pismami nr OŚR.6220.51.2022.MKb z dnia 29.07.2022 r. wystąpiono do organów opiniujących, współuczestniczących w postępowaniu, tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu i Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o wyrażenie opinii, na podstawie Karty informacyjnej przedsięwzięcia, w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Stronami niniejszego postępowania są podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości, zlokalizowanych na obszarze położonym w odległości 100 m od granicy terenu przedmiotowego przedsięwzięcia. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Opola.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa – o czynnościach organu strony mogą być zawiadamiane w inny sposób publicznego ogłaszania, np. poprzez zawiadomienie jw., przy czym zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Stosownie do postanowień art. 73 §1 ustawy Kpa, zainteresowane strony mają prawo
przeglądać akta sprawy oraz sporządzać notatki i odpisy w Wydziale Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, pl. Wolności 7-8, pok. 324, nr kontaktowy 77 45 11 819,
e-mail: osr@um.opole.pl

Ponadto informuję wszystkie strony tego postępowania o uprawnieniach, wynikających z art. 10 ustawy Kpa, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Ponadto, informuje się że przedmiotowa sprawa nie może być załatwiona w terminach określonych w art. 35 §3 ww. ustawy Kpa. W związku z powyższym, przewiduje się prowadzenie postępowania w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 30 września 2022 r. 

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 37 Kpa strona ma prawo do wniesienia ponaglenia, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola.

 

z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 460
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania oraz wystąpieniu do organów opiniujących o opinię w sprawie o wydanie dś pn. „Budowa zbiorników na olej opałowy przy ul. Wspólnej w Opolu na dz. ew. nr 50/2 i 51/2 ob. Półwieś, gm. Miasto Opole, powiat opole, woj. opolskie”
Skrócony opis: Zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania oraz wystąpieniu do organów opiniujących o opinię w sprawie o wydanie dś pn. „Budowa zbiorników na olej opałowy przy ul. Wspólnej w Opolu na dz. ew. nr 50/2 i 51/2 ob. Półwieś, gm. Miasto Opole, powiat opole, woj. opolskie”
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Kubis
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Kubis
Data wytworzenia informacji: 04.08.2022 14:38:00
Data udostępnienia informacji: 04.08.2022 14:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 04.08.2022 14:43:13
Rejestr zmian