Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6220.81.2022.MWi                                                                                             Opole,  dnia 20.12.2022r.  

ZAWIADOMIENIE

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

Działając na podstawie art. 10 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2022r. poz. 2000 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa oraz art. 49 ustawy Kpa, w związku z art. 74 ust. 3a-3f ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2022r. poz. 1029 ze zm.)

zawiadamia się strony postępowania, tj. osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieujawnionym stanie prawnym do działki nr 8/8 a.m. 1 obręb 0058 Groszowice, że:

  • na wniosek spółki REMONDIS Opole Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, Al. Przyjaźni 9, złożony pismem nr MBP/SS/234/2022 z dnia 25.11.2022r. (data wpływu do tut. organu 29.11.2022r.), wszczęto postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa hali przesiewu z towarzyszącą infrastrukturą techniczną”
  • pismami nr OŚR.6220.81.2022.MWi z dnia 20.12.2022r. wystąpiono do organów opiniujących, tj.: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz do Marszałka Województwa Opolskiego, o wyrażenie opinii, na podstawie Karty informacyjnej przedsięwzięcia, w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Celem zamierzenia inwestycyjnego jest ograniczenie pylenia i rozwiewania odpadów na przyległe tereny. Przedsięwzięcie usprawni transport materiału wewnątrz zakładu i zminimalizuje transportu kołowego na rzecz transportu automatycznego w postaci przenośników taśmowych. Załadunek paliwa alternatywnego odbywać będzie się w obudowanej stacji samozaładowczej, co ograniczy rozwiewanie frakcji odpadowej. Zmodernizowany zostanie również system oczyszczania powietrza w hali przyjęć oraz hali mechanicznego przetwarzania odpadów.

Lokalizacja przedsięwzięcia: części działek 26/4 i 26/6, 1/19, 26/3, 26/5 km. 1 obręb 0058  Groszowice.

Teren przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest objęty granicami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obowiązujących na dzień dzisiejszy na terenie miasta Opola.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 1, który mówi, iż do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się również przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w § 2 ust. 1 (tj. przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko) i niespełniające kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 [tj. nie osiągające progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone], w związku z § 2 ust. 1 pkt 47 (instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach odpadów inne niż wymienione w pkt 41 i 46, w tym składowiska odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 poz. 2389 ze zm.) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019r. poz. 1839 ze zm.).

Informuję strony postępowania o uprawnieniach, wynikających z art.10 ustawy Kpa, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, jak również o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie tut. Organu, tj. w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, pok. 320, nr kontaktowy 77 45 11 876, e-mail:  osr@um.opole.pl.

Informuję również, że zgodnie z: art. 35 § 5 ustawy Kpa - do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postepowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu oraz art. 49 ustawy Kpa – o czynnościach organu strony mogą być zawiadamiane w inny sposób publicznego ogłaszania, np. poprzez zawiadomienie jw., przy czym zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Przez nieujawniony stan prawny należy rozumieć sytuację, w której rejestry lub ewidencje właściwe dla ustalenia osób, o których mowa w art. 74 ust. 3a, nie zawierają danych umożliwiających ich ustalenie, w szczególności danych osobowych, w tym adresu, właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

 

z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 417
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie dot. przedsięwzięcie Budowa hali przesiewu z towarzyszącą infrastrukturą techniczną_stron postępowania którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieujawnionym stanie prawnym do działki nr 8/8 a.m. 1 obr.58 Groszowice (brak danych dotyczących adresu właścicieli)
Skrócony opis: Zawiadomienie dot. przedsięwzięcia pn. Budowa hali przesiewu z towarzyszącą infrastrukturą techniczną_stron postępowania, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieujawnionym stanie prawnym do działki nr 8/8 a.m. 1 obr.58 Groszowice (brak danych dotyczących adresu właścicieli)
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Widuto
Osoba, która udostępnia informację: Małgorzata Widuto
Data wytworzenia informacji: 27.12.2022 12:07:38
Data udostępnienia informacji: 27.12.2022 12:47:25
Data ostatniej aktualizacji: 27.12.2022 12:46:55
Rejestr zmian