Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6220.19.2022.MCH                                                                               Opole, dnia 25 maja 2022r.

ZAWIADOMIENIE

Prezydenta Miasta Opola

Działając na podstawie art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego [t.j. Dz.U. 2021r. poz.735 ze zm.], zwanej dalej ustawą Kpa oraz art. 49 ustawy Kpa, w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1029], zawiadamiam strony postępowania administracyjnego, prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej Opole 2 o mocy do 10 MW zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych: 3128, 3130, 3131, 3132, 3133, 3136, 3138, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, obręb Nowa Wieś Królewska, Miasto Opole, powiat opolski, woj. opolskie”, o kolejnych okolicznościach i czynnościach podejmowanych przez tut. Organ w ramach przedmiotowego postępowania:

  • Uzyskano opinie organów współuczestniczących w postępowaniu:
  • Regionalnego Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, jako organu właściwego w zakresie ochrony środowiska, o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i tym samym opracowania raportu oddziaływania na środowisko - postanowienie nr WOOŚ.4220.153.2022.IOC z dnia 27.04.2022r. (data wpływu 28.04.2022r.),
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu jako organu inspekcji sanitarnej, powołanego w celu ochrony zdrowia ludzkiego m.in. przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko – pismo OPINIA nr NZ.9022.8.27.2022.EK z dnia 19.04.2022r. (data wpływu 21.04.2022r.),
  • p.o. Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jako organu właściwego do oceny kwestii wodnoprawnych, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko – pismo OPINIA nr GL.ZZŚ.3.435.79.2022.MO z dnia 27.04.2021r. (data wpływu 29.04.2022r.).
  • Po uzyskaniu opinii jw., Prezydent Miasta Opola jako organ prowadzący przedmiotowe postępowanie i właściwy do podjęcia ostatecznego rozstrzygnięcia w powyższej kwestii, podzielił stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Prezydent Miasta Opola wydał postanowienie nr OŚR.6220.19.2022.MCH z dnia 19.05.2022r. stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określające zakres raportu ooś dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Od wydanego postanowienia służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola, w terminie do dnia 15 czerwca 2022r. (włącznie).

Ww. termin wyznaczony został jako 21 dni od daty niniejszego zawiadomienia, co stanowi: 14 dni na skuteczne dokonanie się niniejszego zawiadomienia, czyli skuteczne przekazanie stronom informacji o wydanym postanowieniu (art.49 §2 ustawy Kpa) oraz kolejne 7 dni na wniesienie przez stronę zażalenia od wydanego postanowienia (art.129 §2 ustawy Kpa).

W przypadku niewniesienia zażalenia na ww. postanowienie przez strony postępowania, na podstawie art.63 ust.5, 5a i 6 ustawy ooś, Prezydent Miasta Opola wyda postanowienie o zawieszeniu przedmiotowego postępowania do czasu przedłożenia przez Inwestora raportu ooś - maksymalnie na okres 3 lat (ust.5, 5a). Na postanowienie o zawieszeniu postępowania nie przysługuje zażalenie (ust.6).

W przypadku wniesienia zażalenia przez którąś ze stron postępowania, na postanowienie z dnia 19.05.2022r. stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wszystkie strony przedmiotowego postępowania zostaną o tym fakcie powiadomione nowym zawiadomieniem.

Stronami przedmiotowego postępowania są podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości zlokalizowanych na obszarze położonym w odległości 100 m od granicy terenu lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z zebranym materiałem dowodowym, strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, p.320;  nr 77 45 11 876, e-mail: osr@um.opole.pl.

z up. Prezydenta Miasta
Monika Czech-Tańczuk
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 626
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiad. stron postęp. o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia ooś dla przed. pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej Opole 2 o mocy do 10 MW zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych: 3128, 3130, 3131, 3132, 3133, 3136, 3138, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, obręb Nowa Wieś Królewska, Miasto Opole, powiat opolski, woj. opolskie"
Skrócony opis: Zawiad. stron postęp. o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia ooś dla przed. pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej Opole 2 o mocy do 10 MW zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych: 3128, 3130, 3131, 3132, 3133, 3136, 3138, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, obręb Nowa Wieś Królewska, Miasto Opole, powiat opolski, woj. opolskie"
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Chabraszewska
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Chabraszewska
Data wytworzenia informacji: 25.05.2022 09:27:10
Data udostępnienia informacji: 25.05.2022 09:56:55
Data ostatniej aktualizacji: 25.05.2022 10:01:45
Rejestr zmian