Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, 01.03.2023r.

OŚR.6220.90.2022.MK                                                                                                        

ZAWIADOMIENIE

Prezydenta Miasta Opola

Działając na podstawie art. 10, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. 2022.2000 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2022.1029 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania, że:

  • na wniosek Prezydenta Miasta Opola, działającego przez pełnomocnika, wszczęto postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : „Rozbudowa ul. Wrocławskiej w zakresie budowy ronda turbinowego w obrębie skrzyżowania z ul. Ceglaną” w Opolu,
  • pismami nr OŚR.6220.90.2022.MK z dnia 01.03.2023r. wystąpiono do organów opiniujących, współuczestniczących w postępowaniu, tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu i Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o wyrażenie opinii, na podstawie Karty informacyjnej przedsięwzięcia, w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko,

Stronami niniejszego postępowania są podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości, zlokalizowanych na obszarze położonym w odległości 100 m od granicy terenu przedmiotowego przedsięwzięcia.

Inwestycja realizowana będzie na terenie miasta Opola, na działkach gruntowych o numerach ewidencyjnych:

∙ obręb Półwieś:

- k.m.8, działki o numerach: 29/7, 29/5, 28/1, 29/2, 27/1, 27/2, 26/3, 26/4, 26/5, 26/6, 25/1, 25/2, 24/1, 24/3, 24/4, 24/7, 23/3, 42/6, 23/4, 23/1, 22, 23/5, 11/4;

- k.m.9, działki o numerach: 12/14, 12/15, 12/33, 12/36, 12/32, 14/1;

- k.m.26, działki o numerach: 124/1, 1/15, 1/19, 124/2, 124/3, 124/4, 115/1, 1/3, 1/14, 1/20, 115/2, 1/9;

∙ obręb Opole:

- k.m.25, działki o numerach: 10/1, 11, 10/2, 13/4, 13/5, 94, 13/8, 13/7, 14, 13/10, 16/2, 13/9, 89/1, 87, 93.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa – o czynnościach organu strony mogą być zawiadamiane w inny sposób publicznego ogłaszania, np. poprzez zawiadomienie jw., przy czym zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Stosownie do postanowień art.73 §1 ustawy Kpa, zainteresowane strony mają prawo przeglądać akta sprawy oraz sporządzać notatki i odpisy w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, pl. Wolności 7-8, pok. 324, nr kontaktowy 77 45 11 819, e-mail: malgorzata.knap@um.opole.pl lub osr@um.opole.pl

Ponadto informuję wszystkie strony tego postępowania o uprawnieniach, wynikających z art. 10 ustawy Kpa, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Ponadto, informuje się że przedmiotowa sprawa nie może być załatwiona w terminach określonych w art. 35 §3 ustawy Kpa. W związku z powyższym, przewiduje się prowadzenie postępowania w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 31 maja 2023r.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 569
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie dla stron postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ul. Wrocławskiej w zakresie budowy ronda turbinowego w obrębie skrzyżowania z ul. Ceglaną” w Opolu, oraz o wystąpieniu do organów uzgadniających o wydanie opinii w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko
Skrócony opis: Zawiadomienie dla stron postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ul. Wrocławskiej w zakresie budowy ronda turbinowego w obrębie skrzyżowania z ul. Ceglaną” w Opolu, oraz o wystąpieniu do organów uzgadniających o wydanie opinii w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Knap
Osoba, która udostępnia informację: Małgorzata Knap
Data wytworzenia informacji: 07.03.2023 13:43:40
Data udostępnienia informacji: 07.03.2023 13:52:55
Data ostatniej aktualizacji: 07.03.2023 13:52:45
Rejestr zmian