Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6220.2.2023.MCH                                                                    Opole,  dnia  07 marca 2023r.
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

ZAWIADOMIENIE
Prezydenta Miasta Opola

Działając na podstawie art. 10 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego [t. j. Dz.U. 2022r. poz. 2000 ze zm.], zwanej dalej ustawą Kpa oraz art. 49 ustawy Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j. Dz.U. 2022r. poz. 1029 ze zm.], zawiadamiam strony postępowania, że:

  • na wniosek spółki IPAK Sp. z o.o., z siedzibą w Opolu (45-940) przy ul. Johannesa Gutenberga 1, złożony przez pełnomocnika, pismem (bez numeru) z dnia 16.01.2023r. (data wpływu do tut. Organu 17.01.2023r.), wszczęto postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa zakładu drukarskiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, parkingami oraz drogami wewnętrznymi działki o nr ew. 122/32, 245/32, 329/32, 330/32, obręb 0150 Chmielowice, Opole”;
  • pismami nr OŚR.6220.2.2023.MCH z dnia 07.03.2023r. wystąpiono do organów opiniujących, współuczestniczących w postępowaniu, tj.: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wyrażenie opinii, na podstawie Karty informacyjnej przedsięwzięcia, w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko.

 

Ponadto, informuje się że przedmiotowa sprawa nie może być załatwiona w terminach określonych w art. 35 § 3 ustawy Kpa.
W związku z powyższym, przewiduje się prowadzenie postępowania w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 28 kwietnia 2023r. 

Lokalizacja przedsięwzięcia: działka nr 122/32, 245/32, 329/32, 330/32, k. m. 3, obręb Chmielowice.

Lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia objęta jest granicami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chmielowice I” w Opolu, uchwalonego uchwałą Rady Miasta Opola nr XXXI/656/20 z dnia 29 października 2020r. i zgodna jest z jego zapisami. Teren obejmujący miejsce lokalizacji przedsięwzięcia oznaczony jest na rysunku planu symbolem 1P/U; podstawowe przeznaczenie terenu, to m.in.: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, zgodnie z: 

  • 3 ust. 1 pkt 14 - instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, z wyłączeniem zmian tych instalacji polegających na wprowadzeniu do ciągu technologicznego kontenerowych urządzeń odzysku rozpuszczalników),
  • 3 ust. 1 pkt 35 lit. d - instalacje do podziemnego magazynowania gazów łatwopalnych; inne niż wymienione w § 2 ust.1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 20 m3 oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m3,
  • 3 ust. 1 pkt 54 lit. b) – zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a [dot. lokalizacji na obszarach objętych formami ochrony przyrody]
  • 3 ust. 1 pkt 58 lit. b - garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, w tym na potrzeby planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć, o których mowa w pkt 52, 54-57 i 59, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a)

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem OOŚ.

Stronami przedmiotowego postępowania są podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości zlokalizowanych na obszarze położonym w odległości 100 m od granicy terenu lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Informuję wszystkie strony tego postępowania o uprawnieniach, wynikających z art.10 ustawy Kpa, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, jak również o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie tut. Organu, tj. w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, pok. 320, nr kontaktowy 77 45 11 876, e-mail:  osr@um.opole.pl.

Informuję również, że zgodnie z: art. 35 § 5 ustawy Kpa - do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu oraz art. 49 ustawy Kpa – o czynnościach organu strony mogą być zawiadamiane w inny sposób publicznego ogłaszania, np. poprzez zawiadomienie jw., przy czym zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

z up. Prezydenta Miasta
Monika Czech-Tańczuk
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 505
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania DŚ dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa zakładu drukarskiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, parkingami oraz drogami wewnętrznymi działki o nr ew. 122/32, 245/32, 329/32, 330/32, obręb 0150 Chmielowice, Opole”.
Skrócony opis: Zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania DŚ dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa zakładu drukarskiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, parkingami oraz drogami wewnętrznymi działki o nr ew. 122/32, 245/32, 329/32, 330/32, obręb 0150 Chmielowice, Opole”.
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Chabraszewska
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Chabraszewska
Data wytworzenia informacji: 09.03.2023 08:04:39
Data udostępnienia informacji: 09.03.2023 08:18:01
Data ostatniej aktualizacji: 09.03.2023 08:21:42
Rejestr zmian