Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

 

W wyborach do Rady Miasta Opola, Sejmiku Województwa Opolskiego oraz Prezydenta Miasta Opola zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.  - głosować korespondencyjnie mogą:

 • wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

  1)
  całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1251, 1429, 1672);

  2)
  niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;

  3)
  całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;

  4)
  o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

  5)
  o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny;

 • wyborcy podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych;
 • wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.

Wyborca może dokonać zgłoszenia osobiście lub złożyć wniosek w formie korespondencji pocztowej na adres: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Opolu, ul. Piastowska 14, pok. 120-123, 45-082 Opole lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: opole@kbw.gov.pl

ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO - WZÓR

Uwaga!

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy ujęci w stałym obwodzie głosowania zgodnie z adresem zameldowania na pobyt stały lub adresem stałego zamieszkania na terenie Miasta.

Głosować korespondencyjne nie mogą wyborcy umieszczeni w spisach wyborców w:

 • obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych,
 • domach pomocy społecznej,
 • zakładach karnych, aresztach śledczych.

Głosować korespondencyjne nie mogą także wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania.

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłaszać do 13 dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 25 marca 2024 r., a wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, do 5 dnia przed dniem wyborów tj. do dnia 02 kwietnia 2024 r.

Wyborca, który rozpoczął podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po terminie wskazanym powyżej, może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do 2 dnia przed dniem wyborów tj. do dnia 05 kwietnia 2024 r.

Uwaga!
Należy pamiętać, że o dotrzymaniu terminu decyduje otrzymanie wniosku przez właściwy organ, a nie data stempla pocztowego.

ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO - WZÓR

Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie oraz adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Uwaga! Do zgłoszenia wyborca niepełnosprawny dołącza kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Jeżeli zgłoszenia dokonano ustnie, wyborca musi odrębnie przekazać orzeczenie komisarzowi wyborczemu lub urzędowi gminy.

W zgłoszeniu wyborca niepełnosprawny może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a oraz może zamieścić lub podać adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego oraz informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych.

Zgłoszenia można składać:

 • w formie korespondencji pocztowej na adres: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Opolu, ul. Piastowska 14, pok. 120-123, 45-082 Opole.
 • w formie poczty elektronicznej na adres: opole@kbw.gov.pl

Zgłoszenie może być dokonane:

 1. ustnie,
 2. na piśmie utrwalonym w postaci:
 • papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,
 • elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji,

  3.
  telefonicznie - w przypadku wyborcy niepełnosprawnego oraz wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych - nr telefonów:

  (77) 45 43 721 - Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Opolu

         (77) 45 11 915 - Urzędnik wyborczy  - w godzinach pełnienia dyżuru

Wyborca głosujący korespondencyjnie będzie ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla jego stałego miejsca zamieszkania (zgodnie z adresem ujęcia w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania).

Pakiet wyborczy wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego otrzyma nie później niż 6 dnia przed dniem wyborów. Pakiet wyborczy zostanie doręczony przez przedstawiciela Poczty Polskiej wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru.

Jeżeli wyborca nie może potwierdzić odbioru, doręczający sam stwierdzi datę doręczenia oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, otrzyma pakiet wyborczy nie później niż 2 dni przed dniem wyborów. Pakiet zostanie doręczony do drzwi mieszkania lub innego lokalu, w którym przebywa wyborca, przy zachowaniu środków ochrony osobistej.

W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 1 dzień od dnia pierwszego doręczenia.

Przekazanie koperty zwrotnej przez wyborcę

Przedstawiciel Poczty Polskiej odbierze zamkniętą kopertę zwrotną od wyborcy niepełnosprawnego i wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 60 lat, którzy otrzymali pakiet wyborczy, na podstawie okazanego przez nich dokumentu potwierdzającego tożsamość. Odbiór następuje tylko za osobistym pokwitowaniem i okazaniem dokumentu tożsamości przez wyborcę najpóźniej w:

 • dniu wyborów, jeżeli wyborca w momencie doręczenie pakietu wyborczego zgłosił potrzebę jej odbioru, pod adresem wskazanym przez tego wyborcę,
 • przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów – w placówce Poczty Polskiej usytuowanej na obszarze gminy, w której wyborca jest ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania,
 • trzecim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów w dowolnej placówce Poczty Polskiej.

Wyborca niepełnosprawny oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 60 lat może w dniu wyborów, do czasu zakończenia głosowania, dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej - tylko osobiście za okazaniem dokumentu tożsamości przez wyborcę!

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych przekazuje, najpóźniej w dniu wyborów, przedstawicielowi Poczty Polskiej zamkniętą kopertę zwrotną pod adresem, pod który doręczono mu pakiet wyborczy, przy zachowaniu środków ochrony osobistej.


Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania (tzw. II tura) w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić komisarzowi wyborczemu zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu, najpóźniej w 10. dniu przed dniem ponownego głosowania.

 

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić komisarzowi wyborczemu zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu, najpóźniej w 5. dniu przed dniem ponownego głosowania. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej w 2. dniu przed dniem ponownego głosowania.

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 113
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Kwiatkowska Kazimierska
Osoba, która udostępnia informację: Anna Kwiatkowska Kazimierska
Data wytworzenia informacji: 14.02.2024 00:00:00
Data udostępnienia informacji: 21.02.2024 15:24:20
Data ostatniej aktualizacji: 27.02.2024 17:42:28
Rejestr zmian