Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, dnia 19 grudnia 2023r.

OŚR.6220.51.2023.MCH
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)                                                                           

 

ZAWIADOMIENIE
O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE O WYDANIE DECYZJI
O ŚRODOWSKOWYCH UWARUNKOWANIACH 

Działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 775 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.],

zawiadamiam strony postępowania,

że po uzyskaniu wymaganych prawem opinii od organów współuczestniczących w postępowaniu jn.:

 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, jako organu właściwego w zakresie ochrony środowiska – pismo nr WOOŚ.4220.415.2023.JGD z dnia 18.12.2023r. (data wpływu 18.12.2023r.), w którym stwierdził, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił warunki jego realizacji;
 • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, jako organu inspekcji sanitarnej powołanego w celu ochrony zdrowia ludzkiego, m.in. przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych – pismo OPINIA nr NZ.9022.8.84.2023.EK z dnia 20.11.2023r. (data wpływu 22.11.2023r.), w którym stwierdził, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
 • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu, jako organu właściwego do oceny kwestii wodnoprawnych – pismo nr GL.ZZŚ.3.4901.223.2023.MO z dnia 01.12.2023r. (data wpływu 05.12.2023r.) w którym stwierdził, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określił warunki jego realizacji,

zakończone zostało postępowanie dowodowe w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z parkingiem”, zlokalizowanego  w Opolu przy ul. Zielonogórskiej.

Ponadto, informuje się że przedmiotowa sprawa nie może być załatwiona w terminach określonych w art. 35 § 3 ustawy Kpa.
W związku z powyższym, przewiduje się prowadzenie postępowania w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 26 stycznia 2024r. 

Lokalizacja przedsięwzięcia: działka nr 87/6, 88/108, 88/102, 88/92, 88/136, 88/137, k. m. 57, obręb Opole.

Lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia w części objęta jest granicami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Ozimskiej i Zielonogórskiej w Opolu, uchwalonego uchwałą Rady Miasta Opola nr XXXIX/782/21 Rady Miasta Opola z dnia 29 kwietnia 2021r. i zgodna jest z jego zapisami. Teren obejmujący miejsce lokalizacji przedsięwzięcia oznaczony jest na rysunku planu symbolem 3 MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 2 ZP – tereny zieleni urządzonej, 5 ZP – tereny zieleni urządzonej.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, zgodnie z: 

 • 3 ust. 1 pkt 58) lit b„garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, w tym na potrzeby planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć, o których mowa w pkt 52, 54, 55-57 i 59, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1,0 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a”
 • 3 ust. 1 pkt 81„sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem:
        a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową,
      b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze   kolejowym,
       c) przyłączy do budynków”.

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem OOŚ.

Jednocześnie informuję, iż w związku z zakończeniem postępowania dowodowego, strony postępowania mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie (w tym z ww. opiniami organów współuczestniczących), znajdującym się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, p. 320; tel. 77 45 11 876, e-mail:  osr@um.opole.pl.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa – o czynnościach organu strony mogą być zawiadamiane w inny sposób publicznego ogłaszania, np. poprzez zawiadomienie jw., przy czym zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Ze zgromadzonym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w terminie 21 dni od daty wywieszenia, tj. do dnia 09.01.2024r. włącznie.

 

z up. Prezydenta Miasta
Monika Czech-Tańczuk
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 141
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z parkingiem”, zlokalizowanego w Opolu przy ul. Zielonogórskiej.
Skrócony opis: Zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z parkingiem”, zlokalizowanego w Opolu przy ul. Zielonogórskiej.
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Chabraszewska
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Chabraszewska
Data wytworzenia informacji: 19.12.2023 09:12:27
Data udostępnienia informacji: 19.12.2023 10:45:10
Data ostatniej aktualizacji: 19.12.2023 10:40:24
Rejestr zmian