Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6220.20.2023.BS

ZAWIADOMIENIE

Prezydenta Miasta Opola

Działając na podstawie art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego [t.j. Dz.U. 2023r. poz.775 ze zm.], zwanej dalej ustawą Kpa oraz art.49 ustawy Kpa, w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j. Dz.U. 2023r. poz.1094 ze zm.], zwanej dalej ustawą ooś,

zawiadamiam strony postępowania administracyjnego,

prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zakładu produkcji kruszyw i materiałów rekultywacyjnych w Opolu (działki ewid. nr: 741/161, 769/161, 767/160, obręb Brzezie; Opole przy ul. Dobrzańskiej 68),  o okolicznościach i kolejnych czynnościach podejmowanych przez tut. Organ w ramach przedmiotowego postępowania:

  • Wobec przedłożenia przez Inwestora raportu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko - opracowanie: ECOPLAN Ryszard Kowalczyk (listopad 2023; kierownik zespołu: Ryszard Kowalczyk), Prezydent Miasta Opola podjął przedmiotowe postępowanie postanowieniem nr OŚR.6220.20.2023.MK z dnia 18.12.2023r. (postępowanie zawieszone zostało w sierpniu 2023r., do czasu przedłożenia raportu ooś, dla którego wcześniej, na wniosek Inwestora, określono zakres jego opracowania).
  • Przedłożone opracowanie - raport ooś wymagał poprawy i uzupełnienia w zakresie merytorycznym. Na wezwania tut. Organu z dnia 01.12.2023r. oraz 10.01.2024r., raport ooś został poprawiony i uzupełniony ostatecznie w dniu 26.02.2024r. i tym samym stanowił podstawę dalszego procedowania w przedmiotowej sprawie.
  • W ramach postępowania, pismami nr OŚR.6220.20.2023.BS z dnia 12.03.2024r. wystąpiono do organów opiniująco – uzgadniających, współuczestniczących w postępowaniu, do:
    • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, jako organu właściwego w zakresie ochrony środowiska;
    • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, jako organu inspekcji sanitarnej powołanego w celu ochrony zdrowia ludzkiego, m.in. przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych;
    • Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, jako organu właściwego w zakresie analizy gospodarki wodnościekowej,

o uzgodnienie / zaopiniowanie na podstawie raportu ooś, warunków realizacji    przedmiotowego przedsięwzięcia, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

  • Pismami: z dnia 31.01.2024r. (data wpływu do Urzędu Miasta Opola 07.03.2024r.) oraz z dnia 31.01.2024r. (data wpływu do Urzędu 17.03.2024r.),  organizacja ekologiczna GRAND AGRO Fundacja ochrony środowiska naturalnego z siedzibą w Warszawie (Ursus) [02-495] przy ul. J.M. Szancera 9/44, wystąpiła do tut. Organu z wnioskiem o dopuszczenie do udziału na prawach strony w przedmiotowym postępowaniu.

Wniosek Fundacji spełnia wymogi formalne wynikające z  art.44 ustawy ooś, tym samym ww. organizacja GRAND AGRO Fundacja ochrony środowiska naturalnego dopuszczona została do udziału na prawach strony w przedmiotowym postępowaniu.

Ponadto, informuje się że przedmiotowa sprawa nie może być załatwiona w terminach określonych w art. 35 §3 ustawy Kpa. W związku z powyższym, przewiduje się procedowanie w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 31 maja 2024r. 

Przypomina się, iż stronami przedmiotowego postępowania są podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości zlokalizowanych na obszarze położonym w odległości 100 m od granicy terenu lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z zebranym materiałem dowodowym, strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, p.318;  tel. 77 45 11 978, -876,  e-mail:  osr@um.opole.pl.

W celu zapoznania się z zebranym dotychczas materiałem dowodowym, prosi się o wcześniejszy kontakt telefoniczny, mailowy lub za pośrednictwem platformy PeUP i ePUAP.

z up. Prezydenta Miasta Opola

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 69
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie STRON postępowania o PODJĘCIU postępowania (po zawieszeniu) i wystąpieniu do RDOŚ, PPIS oraz Wód Polskich o UZGODNIENIE warunków przedsięwzięcia na podstawie raportu ooś; dot. przedsięwzięcia pn. Budowa zakładu produkcji kruszyw i materiałów rekultywacyjnych w Opolu (działki ewid. nr: 741/161, 769/161, 767/160, obręb Brzezie; Opole przy ul. Dobrzańskiej 68)
Skrócony opis: Zawiadomienie STRON postępowania o PODJĘCIU postępowania (po zawieszeniu) i wystąpieniu do RDOŚ, PPIS oraz Wód Polskich o UZGODNIENIE warunków przedsięwzięcia na podstawie raportu ooś; dot. przedsięwzięcia pn. Budowa zakładu produkcji kruszyw i materiałów rekultywacyjnych w Opolu (działki ewid. nr: 741/161, 769/161, 767/160, obręb Brzezie; Opole przy ul. Dobrzańskiej 68)
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Śliwińska
Osoba, która udostępnia informację: Beata Śliwińska
Data wytworzenia informacji: 18.03.2024 12:37:34
Data udostępnienia informacji: 18.03.2024 12:57:51
Data ostatniej aktualizacji: 18.03.2024 12:57:40
Rejestr zmian