Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, dnia 16 maja 2024r.

OŚR.6220.42.2023.MCH                                                                                                   

ZAWIADOMIENIE Prezydenta Miasta Opola

Działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2024r. poz. 572), zwanej dalej ustawą Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.),

zawiadamia się strony postępowania administracyjnego,

prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci ciepłowniczej na potrzeby dostawy ciepła z Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w Opolu przy ul. Podmiejskiej do sieci ciepłowniczej ECO SA w Opolu”,w dniu 10 maja 2024r. wydana została decyzja nr OŚR.6220.42.2023.MCH o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia jw.

Lokalizacja przedsięwzięcia: od planowanej instalacji do termicznego przekształcania odpadów (ITPO) przy ul. Podmiejskiej 69 w Opolu na terenie Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Opolu do miejsca wpięcia do systemu ciepłowniczego przy ul. Głogowskiej, w pobliżu wiaduktu przy ul. Wschodniej i przebiegać będzie przez:

 • tereny planowanego Centrum Zielonej Transformacji Opole zlokalizowanego w Opolu przy ul. Podmiejskiej, którego elementem będzie ITPO,
 • pola uprawne w kierunku północnym do skrzyżowania ul. Podmiejskiej z drogą dojazdową do składowiska,
 • Podmiejską, za zlokalizowanymi tam zabudowaniami,
 • drogę polną w kierunku Al. Przyjaźni wzdłuż zabudowań (domy jednorodzinne),
 • Przyjaźni metodą przecisku/przewiertu i dalej terenem zielonym pasa drogowego,
 • przeciskiem/przewiertem pod liniami kolejowymi kolejno: 132 Bytom - Wrocław Główny, 280 Opole Groszowice - Opole Główne, 277 Opole Groszowice - Wrocław Główny w kierunku wschodnim,
 • pola uprawne w kierunku Kamionki Groszowice,
 • wzdłuż północnego brzegu Kamionki na wschód, kolejno w kierunku dzielnicy Nowa Wieś Królewska, na północ w ul. Jana Kilińskiego z podwieszeniem pod konstrukcją wiaduktu nad linią kolejową przy ul. M. Reja,
 • w śladzie ul. Reja z przejściem w ul. Bolka II i Juliana Tuwima do ul. Braci Kowalczyków,
 • przewiertem/przeciskiem pod ul. Braci Kowalczyków i następnie przez tereny nieutwardzonych dróg dojazdowych i parkingów
  w kierunku pól uprawnych na północ w stronę ul. Chrobrego i wiaduktu nad liniami kolejowymi nr 144 Tarnowskie Góry - Opole Główne i 301 Opole Główne - Namysłów,
 • podwieszeniem do konstrukcji wiaduktu i dalej w kierunku pól uprawnych oraz w kierunku wschodnim w stronę linii kolejowej 277 Opole Groszowice - Wrocław Brochów, następnie przeciskiem/przewiertem pod linią kolejową i dalej przez tereny zielone, parkingi, drogi lokalne i wzdłuż ul Głogowskiej,
 • Głogowską (w gruncie lub jako podwieszenie) przez wiadukt pod ul. Wschodnią.

Za wiaduktem przy ul. Głogowskiej, na terenie działki 88/38 planuje się połączenie nowej sieci z istniejącą infrastrukturą ciepłowniczą.

Przedmiotowe postępowanie administracyjne prowadzone było na wniosek spółki Zakład Komunalny Sp. z o. o.  w Opolu [45-574] przy ul. Podmiejskiej 69.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, zgodnie z: 

 • 3 ust. 1 pkt 32 – instalacja do przesyłu pary wodnej lub ciepłej wody, z wyłączeniem osiedlowych sieci ciepłowniczych i przyłączy do budynku, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839 ze zm.).

Stronami przedmiotowego postępowania jest wnioskodawca oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości zlokalizowanych na obszarze położonym w odległości 100 m od granicy terenu lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Informuję jednocześnie strony postępowania, iż od ww. decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty skutecznego dokonania niniejszego zawiadomienia, tj. do dnia 13 czerwca 2024r. (włącznie).

Ww. termin wyznaczony został jako 28 dni od daty niniejszego zawiadomienia, co stanowi: 14 dni na skuteczne dokonanie się niniejszego zawiadomienia, czyli skuteczne przekazanie stronom informacji o wydanej decyzji (zgodnie z art.49 §2 ustawą Kpa) oraz kolejne 14 dni na wniesienie przez stronę odwołania od wydanej decyzji (zgodnie z art. 129 §2 ustawą Kpa).

Jednocześnie informuje się, że wydana decyzja oraz dokumentacja sprawy znajduje się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, pok. 320; tel. 77 45 11 876. W celu zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, prosi się o kontakt telefoniczny (tel. 77 45 11 876), mailowy (e-mail: osr@um.opole.pl) lub za pośrednictwem platformy PeUP i ePUAP.

z up. Prezydenta Miasta
Monika Czech-Tańczuk
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 78
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie stron postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci ciepłowniczej na potrzeby dostawy ciepła z Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w Opolu przy ul. Podmiejskiej do sieci ciepłowniczej ECO SA w Opolu
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Kucab
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Kucab
Data wytworzenia informacji: 16.05.2024 12:38:31
Data udostępnienia informacji: 16.05.2024 12:47:36
Data ostatniej aktualizacji: 16.05.2024 12:40:43
Rejestr zmian