Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ZAWIADOMIENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA

O WYDANEJ DECYZJI O ŚRODOWSKOWYCH UWARUNKOWANIACH 

Działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022r. poz. 1029),

zawiadamiam strony postępowania

o wydanej decyzji nr OŚR.6220.59.2021.MWi z dnia 10.06.2022r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Podwyższenie rzędnych składowiska odpadów w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69”, polegającego w wariancie II, proponowanym przez wnioskodawcę, na podwyższeniu składowania odpadów na kwaterze nr 2 z 163,0 m n.p.m. do 170 m n.p.m., czyli o 7m.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie części działek nr ew.: 1/11, 1/72 obręb Groszowice, należących do Zakładu Komunalnego Sp. z o. o z siedzibą w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69.

Informuję jednocześnie strony postępowania, iż od ww. decyzji Prezydenta Miasta Opola przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty skutecznego dokonania niniejszego zawiadomienia, tj. w terminie do dnia 18.07.2022r. (włącznie).

Prezydent Miasta Opola jest organem właściwym miejscowo i rzeczowo do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, a organami współuczestniczącymi w postępowaniu, opiniującymi i uzgadniającymi:

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, jako organ właściwy w zakresie ochrony środowiska,
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu, jako organ inspekcji sanitarnej, powołany w celu ochrony zdrowia ludzkiego m.in. przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych,
  • Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wodny Polskie, jako organ właściwy w zakresie analizy gospodarki wodnościekowej,
  • Marszałek Województwa Opolskiego, jako właściwy organ do wydania pozwolenia zintegrowanego.

Ponadto informuję, że z treścią ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z dokumentacją sprawy (w tym z opiniami i uzgodnieniami ww. organów) można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7/8, III piętro, pokój 320, tel. 77-45-11-876.

Treść ww. decyzji została również zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola (link do treści decyzji: https://www.bip.um.opole.pl/miasto-opole,42_1142).

z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 465
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie stron postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Podwyższenie rzędnych składowiska odpadów w Opolu_kwatera nr 2""
Skrócony opis: Zawiadomienie stron postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Podwyższenie rzędnych składowiska odpadów w Opolu_kwatera nr 2"
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Widuto
Osoba, która udostępnia informację: Małgorzata Widuto
Data wytworzenia informacji: 20.06.2022 09:36:49
Data udostępnienia informacji: 20.06.2022 09:41:47
Data ostatniej aktualizacji: 23.06.2022 10:18:56
Rejestr zmian