Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, 24.11.2022r.

OŚR.6220.71.2022.MK

ZAWIADOMIENIE

Prezydenta Miasta Opola

 

Działając na podstawie art. 10, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2022.2000), zwanej dalej ustawą Kpa, w związku
z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2022.1029 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania, że:

  • na wniosek HREIT S.A., ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa, działającej przez pełnomocnika, złożony w dniu 10.2022r., wszczęto postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami wielostanowiskowymi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędna infrastrukturą, w Opolu na działkach o numerach ewidencyjnych: 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, obręb Wójtowa Wieś, zakwalifikowanego z uwagi na powierzchnię planowanych garaży.
  • pismami nr OŚR.6220.71.2022.MK z dnia 24.11.2022r. wystąpiono do organów opiniujących, współuczestniczących w postępowaniu, tj.: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o wyrażenie opinii, na podstawie Karty informacyjnej przedsięwzięcia, w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Stronami niniejszego postępowania są podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości, zlokalizowanych na obszarze położonym w odległości 100 m od granicy terenu przedmiotowego przedsięwzięcia.

Informuję wszystkie strony tego postępowania o uprawnieniach, wynikających z art. 10 ustawy Kpa, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, jak również o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie tut. Organu, tj. w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, pl. Wolności 7-8, pok. nr 324, nr tel. 77/4511819.

 

Informuję również, że:

  • zgodnie z art. 35 § 5 ustawy Kpa – do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu,
  • zgodnie z art. 49 ustawy Kpa – o czynnościach organu strony mogą być zawiadamiane w inny sposób publicznego ogłaszania, np. poprzez zawiadomienie jw., przy czym zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z up. Prezydenta Miasta Opola

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Monika Czech-Tańczuk

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

 Małgorzata Knap, tel. 77-45-11-819, 77-45-11-876  e-mail: malgorzata.knap@um.opole.pl,  osr@um.opole.pl

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 362
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami wielostanowiskowymi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędna infrastrukturą, w Opolu na działkach o numerach ewidencyjnych: 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, obręb Wójtowa Wieś, zakwalifikowanego z uwagi na powierzchnię planowanych garaży
Skrócony opis: zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami wielostanowiskowymi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędna infrastrukturą, w Opolu na działkach o numerach ewidencyjnych: 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, obręb Wójtowa Wieś, zakwalifikowanego z uwagi na powierzchnię planowanych garaży
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Knap
Osoba, która udostępnia informację: Małgorzata Knap
Data wytworzenia informacji: 15.12.2022 14:19:12
Data udostępnienia informacji: 15.12.2022 14:26:02
Data ostatniej aktualizacji: 15.12.2022 14:25:41
Rejestr zmian