Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole,  23.05.2021r.

OŚR.6220.90.2022.MK

ZAWIADOMIENIE

Prezydenta Miasta Opola

     Działając na podstawie art. 10 § 1 i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. 2023.775), zwanej dalej ustawą Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2022.1029 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, zawiadamiam strony postępowania prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ul. Wrocławskiej w zakresie budowy ronda turbinowego w obrębie skrzyżowania z ul. Ceglaną” w Opolu, że:

- uzyskano opinie organów współuczestniczących w przedmiotowym postępowaniu, w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko, tj.:

  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu - w postanowieniu nr WOOŚ .4220.71.2023.AK.4 z dnia 09.05.2023r.,
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu – w opinii nr NZ.9022.8.11.EK z dnia 06.03.2023r.,
  • Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – w piśmie nr GL.ZZŚ.3.4901.32.2023.DB z dnia 20.03.2023r.

 

-    po uzyskaniu ww. opinii organów współuczestniczących w postępowaniu, Prezydent Miasta Opola jako organ prowadzący przedmiotowe postępowanie, postanowieniem nr OŚR.6220.90.2022.MK z dnia 22.05.2023r., na które przysługuje zażalenie, stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Informuję, że z treścią ww. postanowienia oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się
w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, w Referacie Pozwoleń
i Uwarunkowań Środowiskowych Pl. Wolności 7-8, pok. 324, w godzinach pracy Urzędu,
tj.: poniedziałek - środa: 730 - 1530, czwartek: 730 – 1700, piątek: 730 – 1400,

tel. kontaktowy  77-45-11-819,  77-45-11-876 

e-mail:  malgorzata.knap@um.opole.pl,  osr@um.opole.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa niniejsze zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia uważa się za skutecznie dokonane w dniu 06.06.2023r., tj. po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Ponadto, informuję wszystkie strony tego postępowania, iż:

-  od ww. postanowienia Prezydenta Miasta Opola przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty skutecznego dokonania niniejszego zawiadomienia, tj. w terminie do dnia 13.06.2023r. (włącznie),

- od ww. postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu przysługuje stronom zaskarżenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty skutecznego dokonania niniejszego zawiadomienia, tj. w terminie do dnia 13.06.2023r. (włącznie).

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 299
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: zawiadomienie dla stron postępowania o wydaniu postanowienia w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określającego zakres raportu dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ul. Wrocławskiej w zakresie budowy ronda turbinowego w obrębie skrzyżowania z ul. Ceglaną” w Opolu
Skrócony opis: zawiadomienie dla stron postępowania o wydaniu postanowienia w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określającego zakres raportu, dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ul. Wrocławskiej w zakresie budowy ronda turbinowego w obrębie skrzyżowania z ul. Ceglaną” w Opolu.
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Knap
Osoba, która udostępnia informację: Małgorzata Knap
Data wytworzenia informacji: 23.05.2023 12:37:50
Data udostępnienia informacji: 23.05.2023 12:47:49
Data ostatniej aktualizacji: 23.05.2023 12:47:04
Rejestr zmian