Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, dnia 29 marca 2022r.

OŚR.6220.65.2021.MCH                                                                                                    

ZAWIADOMIENIE

Prezydenta Miasta Opola

Działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 2373 ze zm.),

zawiadamia się strony postępowania administracyjnego,

prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modyfikacji procesu technologicznego zakładu produkcji przeciwogniowych systemów drzwiowych DFM DOORS w Opolu, realizowanego w Opolu, na terenie działek nr 1468, 1469, 1470, 1471, obręb Nowa Wieś Królewska, iż w dniu 18 marca 2022r. wydana została decyzja nr OŚR.6220.65.2021.MCH o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia jw.

Lokalizacja przedsięwzięcia: działki nr  1468, 1469, 1470, 1471, obręb Nowa Wieś Królewska.

Teren przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest objęty granicami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obowiązujących na dzień dzisiejszy na terenie miasta Opola.

Przedmiotowe postępowanie administracyjne prowadzone było na wniosek spółki DFM Doors Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku  [80-408] przy ul. Grzegorza z Sanoka 2.

Stronami przedmiotowego postępowania jest wnioskodawca oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości zlokalizowanych na obszarze położonym w odległości 100 m od granicy terenu lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Informuję jednocześnie strony postępowania, iż od ww. decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty skutecznego dokonania niniejszego zawiadomienia, tj. do dnia 26 kwietnia 2022r. (włącznie).

Ww. termin wyznaczony został jako 28 dni od daty niniejszego zawiadomienia, co stanowi: 14 dni na skuteczne dokonanie się niniejszego zawiadomienia, czyli skuteczne przekazanie stronom informacji o wydanej decyzji (zgodnie z art.49 §2 Kpa) oraz kolejne 14 dni na wniesienie przez stronę odwołania od wydanej decyzji (zgodnie z art. 129 §2 Kpa).

Jednocześnie informuje się, że wydana decyzja oraz dokumentacja sprawy znajduje się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, pok. 320; tel. 77 45 11 876. Z uwagi na trwający stan epidemii i wynikające z tego stanu ograniczenia w organizacji pracy urzędów, w celu zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, prosi się o kontakt telefoniczny (tel. 77 45 11 876), mailowy  (e-mail: osr@um.opole.pl) lub za pośrednictwem platformy PeUP i ePUAP.

z up. Prezydenta Miasta
Małgorzata Widuto
Kierownik Referatu Pozwoleń
i Uwarunkowań Środowiskowych
w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 683
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie stron postępowania o wydanej decyzji środowiskowej dla przeds. polegającego modyfikacji procesu technologicznego zakładu produkcji przeciwogniowych systemów drzwiowych DFM DOORS w Opolu, realizowanego w Opolu, na terenie działek nr 1468, 1469, 1470, 1471, obręb Nowa Wieś Królewska
Skrócony opis: Zawiadomienie stron postępowania o wydanej decyzji środowiskowej dla przeds. polegającego na modyfikacji procesu technologicznego zakładu produkcji przeciwogniowych systemów drzwiowych DFM DOORS w Opolu, realizowanego w Opolu, na terenie działek nr 1468, 1469, 1470, 1471, obręb Nowa Wieś Królewska.
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Chabraszewska
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Chabraszewska
Data wytworzenia informacji: 29.03.2022 11:42:47
Data udostępnienia informacji: 29.03.2022 13:21:35
Data ostatniej aktualizacji: 29.03.2022 13:21:39
Rejestr zmian