Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

         Opole, dnia 22 lutego 2023 r.

OŚR.6220.69.2022.MKb                                                                                                        

ZAWIADOMI­ENIE

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

 

Działając zgodnie z art. 33 ust.1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2022 r. poz. 1029 ze zm.),

Prezydent Miasta Opola podaje do publicznej wiadomości

informację, iż w związku z:

wnioskiem złożonym w dniu 26 września 2022 r. (data wpływu 29 września 2022 r.) wraz z raportem o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia (raport z września 2022 r. opracowany przez Pana dr inż. Krzysztofa Haziaka z KMH Consult dr inż. Krzysztof Haziak z Zielonej Góry) wraz z uzupełnieniami z dnia: 7 listopada 2022 r., 16 stycznia 2023 r. oraz 26 stycznia 2023 r.,  przez Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Opolu, w imieniu której występuje pełnomocnik, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola – Zadanie nr 2 Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów”, na terenie będącym własnością Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69

prowadzone jest postępowanie w przedmiotowej sprawie oraz przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, tj. przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest zawsze wymagane - zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz.1839 ze zm.).

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia:

  • Prezydent Miasta Opola jest organem właściwym rzeczowo i miejscowo do wydania decyzji
    o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 75 ust.1 pkt 4 ww. ustawy), również właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków składanych w przedmiotowej sprawie;
  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu jest organem właściwym do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia - w zakresie ochrony środowiska (art. 77 ust.1 pkt 1 ww. ustawy); Wystąpiono o uzgodnienie do RDOŚ w Opolu pismem z dnia 14 listopada 2022 r. uzupełnionym pismami z dnia: 19 stycznia 2023 r., 30 stycznia 2023 r., z 3 lutego 2023 r.;
  • Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest organem właściwym do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia - w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (art. 77 ust.1 pkt 4 ww. ustawy); Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało uzgodnione w postanowieniu nr GL.RZŚ.4360.67.2022.KWK.2 z dnia 15 lutego 2023 r.
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu, jako organ inspekcji sanitarnej, powołany w celu ochrony zdrowia ludzkiego m.in. przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych (art. 77 ust. 1. pkt 2), pismem z dnia 22 listopada 2022 r. nr NZ.9022.7.9.2022.EK zaopiniował pozytywnie przedmiotowe przedsięwzięcie.

Jednocześnie informuję, że Prezydent Miasta Opola pismem z dnia 14 listopada 2022 r. wystąpił do Marszałka Województwa Opolskiego, celem zaopiniowania przedmiotowego przedsięwzięcia. Postanowieniem nr DOŚ-RPŚ.7220.30.2022.HM z 30 listopada 2022 r. Marszałek Województwa Opolskiego odstąpił od wydania opinii w ww. postępowaniu, gdyż planowane przedsięwzięcie nie jest instalacją wymagającą uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Ponadto informuję, że z dokumentacją sprawy można zapoznać się, jak również składać w przedmiotowej sprawie uwagi i wnioski, w siedzibie tut. Organu, tj. w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, pok. 324, nr tel. 77 45 11 819, e-mail: osr@um.opole.pl, w terminie 30 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia, tj. do dnia 24 marca 2023 r. (włącznie). Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawiane będą bez rozpatrzenia.

Dokumentacja  ww. sprawy dostępna jest w bazie ooś, pod linkiem: http://bazaoos.gdos.gov.pl/web/guest/home.

oraz pod adresem:

https://drive.google.com/drive/folders/1IXgAnvbHjutFPCVFrjPBdV_-LJE-VD89?usp=sharing

 

z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 830
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Podanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola – Zadanie nr 2 Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów”, na terenie Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69
Skrócony opis: Podanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola – Zadanie nr 2 Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów”, na terenie Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Kubis
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Kubis
Data wytworzenia informacji: 22.02.2023 08:43:12
Data udostępnienia informacji: 22.02.2023 08:50:18
Data ostatniej aktualizacji: 06.03.2023 14:27:16
Rejestr zmian