Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, dnia 08 kwietnia 2024r.

OŚR.6220.42.2023.MCH
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)                                                                           

ZAWIADOMIENIE
O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE O WYDANIE DECYZJI
O ŚRODOWSKOWYCH UWARUNKOWANIACH 

Działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 775 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.],

zawiadamia się i informuje strony postępowania,

prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci ciepłowniczej na potrzeby dostawy ciepła z Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w Opolu przy ul. Podmiejskiej do sieci ciepłowniczej ECO SA w Opolu”, o kolejnych czynnościach podejmowanych przez tut. Organ w ramach przedmiotowego postępowania.

W ramach przedmiotowego postępowania:

- Uzyskano stanowiska, tzn. opinie nw. organów współuczestniczących w postępowaniu:

  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, jako organu właściwego w zakresie ochrony środowiska – postanowienie nr WOOŚ.4220.337.2023.JGD/AK z dnia 24.10.2023r. (data wpływu do tut. Organu w dniu 24.10.2023r.) oraz postanowienie nr WOOŚ.4220.90.2024.JGD z dnia 26.03.2024r. (data wpływu do tut. Organu 26.03.2024r.), którymi zaopiniowano realizację przedsięwzięcia oraz określono warunki jego realizacji;
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, jako organu inspekcji sanitarnej powołanego w celu ochrony zdrowia ludzkiego, m.in. przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych – opinia nr NZ.9022.8.64.2023.EK z dnia 27.09.2023r. (data wpływu do tut. Organu w dniu 27.09.2023r.), którą pozytywnie zaopiniowano środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia; ww. stanowisko zostało podtrzymane pismem nr NZ.9022.8.64.2023/2024.EK.1 z dnia 15.03.2024r.;
  • Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, jako organu właściwego do oceny wodnoprawnej – opinia nr: GL.ZZŚ.3.4901.188.2023.MO z dnia 10.10.2023r. (data wpływu do tut. Organu w dniu 12.10.2023r.) oraz ZZŚ.4901.40.2024.MO z dnia 21.03.2024r. (data wpływu do tut. Organu w dniu 22.03.2024r.), którymi zaopiniowano realizację przedsięwzięcia oraz określono warunki jego realizacji.

- Pismem z dnia 26.10.2023r. Stowarzyszenie Technologii Ekologicznych SILESIA wystąpiło    (PEUP) z wnioskiem o dopuszczenie go jako podmiotu na prawach strony w przedmiotowym postępowaniu; wniosek uzupełniono pismami z dnia 05.11.2023r. oraz 15.11.2023r.; ostatecznie postanowieniem nr OŚR.6220.42.2023.MKb z dnia 15.01.2024r. odmówiono dopuszczenia Stowarzyszenia Technologii Ekologicznych SILESIA w Opolu do udziału na prawach strony w ww. postępowaniu.

- Pismem z dnia 21.11.2023r. Towarzystwo na rzecz Ziemi wystąpiło (ePUAP) z wnioskiem o dopuszczenie jej do udziału w przedmiotowym postępowaniu na prawach strony; wniosek uzupełniono pismem z dnia 09.12.2023r.; ostatecznie postanowieniem nr OŚR.6220.42.2023.MKb z dnia 27.02.2024r. odmówiono dopuszczenia Towarzystwa na rzecz Ziemi do udziału na prawach strony w ww. postępowaniu; na ww. postanowienie, Towarzystwo na rzecz Ziemi w dniu 11.03.2024r. złożyło zażalenie, które pismem nr OŚR.6220.42.2023.MCH z dnia 14.03.2024r. zostało przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.

- W dniu 13.02.2024r. Inwestor przedłożył zaktualizowaną Kartą informacyjną przedsięwzięcia, w związku z powyższym tut. Organ wystąpił do organów opiniujących o ponowne opinie w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Zmiany (główne) zawarte w zaktualizowanej Karcie informacyjnej przedsięwzięcia w odniesieniu do pierwotnej jej wersji: dodatkowa działka realizacji przedsięwzięcia (działka nr 958), zwiększenie długości projektowanego odcinka ciepłociągu z 4 900 m do 4 970 m, rezygnacja z budowy stacji wymiennikowej przy ul. Głogowskiej, budowa na działce nr 958 pompowni o powierzchni do 50 m2.

- W dacie niniejszego zawiadomienia zakończone zostaje postępowanie dowodowe prowadzone w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia jw.

     Ponadto, informuje się że przedmiotowa sprawa nie może być załatwiona w terminach określonych w art. 35 § 3 ustawy Kpa.  W związku z powyższym, przewiduje się prowadzenie postępowania w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 10 maja 2024r. 

   Lokalizacja przedsięwzięcia: od planowanej instalacji do termicznego przekształcania odpadów (ITPO) przy ul. Podmiejskiej 69 w Opolu na terenie Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Opolu do miejsca wpięcia do systemu ciepłowniczego przy ul. Głogowskiej, w pobliżu wiaduktu przy ul. Wschodniej. Planowane przedsięwzięcie polega na budowie sieci ciepłowniczej, która stanowić będzie połączenie systemu ciepłowniczego miasta Opola z planowaną do realizacji przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. instalacją termicznego przekształcania odpadów (ITPOK) w Opolu przy ul. Podmiejskiej. Ciepło wyprodukowane podczas termicznego przekształcania odpadów będzie dostarczane do miejskiej sieci ciepłowniczej, a następnie za jej pośrednictwem trafi do odbiorców końcowych. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia przewiduje się budowę ciepłociągu o dł. ok. 4970 m.

    Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, zgodnie z: § 3 ust. 1 pkt 32 – instalacja do przesyłu pary wodnej lub ciepłej wody, z wyłączeniem osiedlowych sieci ciepłowniczych i przyłączy do budynku.

      Jednocześnie informuję, iż w związku z zakończeniem postępowania dowodowego, strony postępowania mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie (w tym z ww. opiniami organów współuczestniczących), znajdującym się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, p. 320; tel. 77 45 11 876, e-mail:  osr@um.opole.pl.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa – o czynnościach organu strony mogą być zawiadamiane w inny sposób publicznego ogłaszania, np. poprzez zawiadomienie jw., przy czym zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Ze zgromadzonym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w terminie 21 dni od daty wywieszenia, tj. do dnia 29.04.2024r. włącznie.

 

z up. Prezydenta Miasta
Monika Czech-Tańczuk
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 77
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci ciepłowniczej na potrzeby dostawy ciepła z instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w Opolu przy ul. Podmiejskiej do sieci ciepłowniczej ECO SA w Opolu".
Skrócony opis: Zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci ciepłowniczej na potrzeby dostawy ciepła z instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w Opolu przy ul. Podmiejskiej do sieci ciepłowniczej ECO SA w Opolu".
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Chabraszewska
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Chabraszewska
Data wytworzenia informacji: 08.04.2024 08:11:41
Data udostępnienia informacji: 08.04.2024 08:52:00
Data ostatniej aktualizacji: 08.04.2024 08:51:44
Rejestr zmian