Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6220.83.2021.BS

ZAWIADOMIENIE

Prezydenta Miasta Opola

Działając na podstawie art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego [t.j. Dz.U. 2022r. poz.2000 ze zm.], zwanej dalej ustawą Kpa oraz art.49 ustawy Kpa, w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j. Dz.U. 2022r. poz.1029 ze zm.],

zawiadamiam strony postępowania administracyjnego,

prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża GROSZOWICE POŁUDNIE II (działki ewid. nr 59-61, 66, 90-99, k.m.14, obręb Groszowice),  o kolejnych okolicznościach i czynnościach podejmowanych przez tut. Organ w ramach przedmiotowego postępowania:

  • Wobec przedłożenia przez Inwestora raportu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko - opracowanie: ECOPLAN Ryszard Kowalczyk (październik 2022; kierownik zespołu: Ryszard Kowalczyk), Prezydent Miasta Opola podjął przedmiotowe postępowanie postanowieniem nr OŚR.6220.83.2021.BS z dnia 20.12.2022r. (postępowanie zawieszone zostało w kwietniu 2022r. do czasu przedłożenia orzeczonego raportu ooś).
  • Wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, jako organu właściwego w zakresie ochrony środowiska, o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie przedłożonego raportu oddziaływania na środowisko (pismem nr OŚR.6220.83.2021.BS z dnia 20.12.2022r.).
  • Organ nie wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie, jako organu właściwego do oceny kwestii wodnoprawnych, bowiem organ ten wyraził wcześniej opinię (pismo OPINIA nr GL.ZZŚ.3.435.26.2022.DBz dnia 10.02.2022r.), iż nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (podstawa prawna: art.77 ust.1 pkt 4) ustawy ooś).

 

Ponadto, informuje się że przedmiotowa sprawa nie może być załatwiona w terminach określonych w art. 35 §3 ustawy Kpa. W związku z powyższym, przewiduje się procedowanie w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 28 lutego 2023r. 

Przypomina się, iż stronami przedmiotowego postępowania są podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości zlokalizowanych na obszarze położonym w odległości 100 m od granicy terenu lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z zebranym materiałem dowodowym, strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, p.318;  tel. 77 45 11 978, -876,  e-mail:  osr@um.opole.pl.

W celu zapoznania się z zebranym dotychczas materiałem dowodowym, prosi się o wcześniejszy kontakt telefoniczny, mailowy lub za pośrednictwem platformy PeUP i ePUAP.

z up. Prezydenta Miasta Opola

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 373
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie STRON postępowania o PODJĘCIU postępowania (po zawieszeniu) i wystąpieniu do RDOŚ o UZGODNIENIE warunków przedsięwzięcia na podstawie raportu ooś; dot. przedsięwzięcia pn. . Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża GROSZOWICE POŁUDNIE II (działki ewid. nr 59-61, 66, 90-99, k.m.14, obręb Groszowice)
Skrócony opis: Zawiadomienie STRON postępowania o PODJĘCIU postępowania (po zawieszeniu) i wystąpieniu do RDOŚ o UZGODNIENIE warunków przedsięwzięcia na podstawie raportu ooś; dot. przedsięwzięcia pn. . Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża GROSZOWICE POŁUDNIE II (działki ewid. nr 59-61, 66, 90-99, k.m.14, obręb Groszowice)
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Śliwińska
Osoba, która udostępnia informację: Beata Śliwińska
Data wytworzenia informacji: 20.12.2022 08:40:00
Data udostępnienia informacji: 20.12.2022 09:03:00
Data ostatniej aktualizacji: 28.12.2022 15:38:18
Rejestr zmian