Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6220.15.2022.MKb                                                                                                                                                         Opole,  dnia 20 kwietnia 2023 r.

ZAWIADOMIENIE

O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE O WYDANIE DECYZJI

O ŚRODOWSKOWYCH UWARUNKOWANIACH 

 

Działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), zwanej dalej ustawą Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania, że

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wezwał Prezydenta Miasta Opola o uzupełnienie pismem z dnia 25.07.2022 r. W piśmie z dnia 8.08.2022 r. PMO uzupełnił brakujące informacje;

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wezwał Inwestora o uzupełnienie raportu pismem z dnia 18.08.2023 r. W piśmie z dnia 14.09.2022 r. Inwestor uzupełnił brakujące informacje;
  • Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wezwał do uzupełnienia raportu pismami z dnia: 8.08.2022 r., 25.10.2022 r., 28.12.2022 r. oraz 24.02.2023 r. Pismami z dnia 21.09.2022 r., 25.11.2022 r., 20.01.2023 r. oraz 13.03.2023 r. Organ prowadzący postępowanie przedłożył stosowne uzupełnienia przekazane przez Inwestora;
  • Uzyskano wymagane prawem uzgodnienia od organów współuczestniczących w postępowaniu, tj.
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, jako organu właściwego w zakresie ochrony środowiska – postanowienie nr WOOŚ.4221.43.2022.JGD z dnia 13.10.2022 r. (data wpływu 13.10.2022 r.) uzgadniające Cementowni Odra S.A. z siedzibą przy Budowlanych 9 w Opolu, w wariancie inwestycyjnym, realizację ww. przedsięwzięcia oraz określające warunki jego realizacji wraz z postanowieniem nr WOOŚ.4221.13.2023.JGD z 17 lutego 2023 r. podtrzymującym ww. uzgodnienie,
  • Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, jako organu właściwego do oceny wodnoprawnej – postanowienie nr GL.RZŚ.4360.42.2022.KJ/KWK.5 z dnia 30.03.2023 r. (data wpływu 4.04.2023 r.), uzgadniające realizację ww. przedsięwzięcia oraz określające warunki jego realizacji wraz postanowieniem nr GL.RZŚ.4360.42.2022.KJ/KWK.6 z dnia 20.04.2023 r. wyjaśniającym wątpliwości co do treści ww. uzgodnienia z 30.03.2023 r.

5) W związku z powyższym zakończone zostało postępowanie dowodowe w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja złoża wapienia i margli kredowych „Odra II” w granicach projektowanego Obszaru Górniczego „Odra II-A””, na terenie będącym własnością Cementowni Odra S.A. z/s w Opolu przy  ul. Budowlanych 9 w wariancie proponowanym przez wnioskodawcę.

Zgodnie z koncesją, powierzchnia aktualnie eksploatowanego obszaru górniczego „Odra II” wynosi 93,39 ha. Projektowany obszar górniczy „Odra II-A” o powierzchni 123,07 ha będzie położony na terenie miasta Opola, w granicach:

  • obecnie eksploatowanego obszaru górniczego „Odra II”, 0118., obręb Zakrzów, a.m. 8, obejmującego działki o nr: 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422/1, 424, 425, 426/1, 427/1, 427/2, 427/3, 428, 429, 430/1, 430/2, 430/3, 431, 432, 433, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, obręb Zakrzów, a.m. 9, obejmującego działki o nr: 447, 451, 452, 453, 454/1, 454/2, 462, 463, 467, 468/1, 468/3, 468/4, 471/2, 473/2, 474/2, 475, 479/2, 480, 483, 484, 485, 488, 489, 490/1, 493, 494/1, 495, 496, 500/2, 501/2, 506/5, 507, 509/1, 510/1, 512/1, 513/1, 514/1, 514/2, 514/3, 446 oraz obręb Zakrzów, a.m.11, obejmującego działkę o nr: 535/15;
  • obszaru przewidzianego do przyłączenia, 0118., obręb Zakrzów, a.m. 8, obejmującego działki o nr: 394/6, 394/7, 394/8, 394/9, 395, 396, 397, 398, 401, 402, 403, 409 oraz obręb Zakrzów, a.m. 9, obejmujący działkę nr: 490/5.

Mając na względzie wymogi wynikające z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organ poinformował Wnioskodawcę o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie wynikającym z art. 35 ww. ustawy Kpa i określił ostateczny termin załatwienia sprawy do dnia 31 maja 2023 r. Jednocześnie mając na uwadze art. 37 ustawy Kpa, organ poinformował Stronę o możliwości wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Opola.

Teren przedmiotowego przedsięwzięcia położony jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zgodnie z Uchwałą nr VIII/108/99 Rady Miasta Opola z dnia 22 kwietnia 1999 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego ODRA II w Opolu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2000 r. poz. 16).  Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie oznaczonym na rysunku ww. planu symbolem „PE – przeznaczenie podstawowe – tereny powierzchniowej eksploatacji złoża wapienia i margla”.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, tj. przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a: „wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego nie mniejszej niż 25 ha”. Natomiast ze względu na wstępne kruszenie urobku, planowane przedsięwzięcie zaliczono do mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 26: „instalacje do przerobu kopalin innych niż gaz ziemny, ropa naftowa oraz jej naturalne pochodne, zlokalizowane na obszarach kopalni odkrywkowych lub kamieniołomów o powierzchni nie mniejszej niż 25 ha” rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839).

Jednocześnie informuję, iż w związku z zakończeniem postępowania dowodowego, strony postępowania mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie (w tym z ww. uzgodnieniami organów współuczestniczących), znajdującym się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, p.324;  tel. 77 45 11 819,  e-mail:  osr@um.opole.pl.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa – o czynnościach organu strony mogą być zawiadamiane w inny sposób publicznego ogłaszania, np. poprzez zawiadomienie jw., przy czym zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Ze zgromadzonym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w terminie 21 dni od daty wywieszenia, tj. do dnia 12.05.2023 r. włącznie.

z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech-Tańczuk

Naczelnik Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 329
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie STRON postępowania o uzyskanych opiniach organów współuczestniczących, tj. RDOŚ i Wód Polskich oraz ZAKOŃCZENIU postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja złoża wapienia i margli kredowych „Odra II” w granicach projektowanego Obszaru Górniczego „Odra II-A””
Skrócony opis: Zawiadomienie STRON postępowania o uzyskanych opiniach organów współuczestniczących, tj. RDOŚ i Wód Polskich oraz ZAKOŃCZENIU postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja złoża wapienia i margli kredowych „Odra II” w granicach projektowanego Obszaru Górniczego „Odra II-A””
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Kubis
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Kubis
Data wytworzenia informacji: 21.04.2023 08:47:09
Data udostępnienia informacji: 21.04.2023 08:59:04
Data ostatniej aktualizacji: 21.04.2023 09:01:12
Rejestr zmian