Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Opole, dnia 19 kwietnia 2024r.

OŚR.6220.20.2024.MCH
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)                                                                           

 

ZAWIADOMIENIE
O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE O WYDANIE DECYZJI
O ŚRODOWSKOWYCH UWARUNKOWANIACH 

      Działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 572), zwanej dalej ustawą Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.],

zawiadamiam strony postępowania,

że po uzyskaniu wymaganych prawem opinii od organów współuczestniczących w postępowaniu prowadzonym w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na rozbudowie sieci kanalizacyjnej w obszarze miasta Opole, jn.:

  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, jako organu właściwego w zakresie ochrony środowiska – pismo nr WOOŚ.4220.93.2024.PK.3 z dnia 18.04.2024r. (data wpływu 18.04.2024r.), w którym stwierdził, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, jako organu inspekcji sanitarnej powołanego w celu ochrony zdrowia ludzkiego, m.in. przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych – pismo OPINIA nr NZ.9022.8.22.2024.AS z dnia 27.03.2024r., w którym stwierdził, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
  • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu, jako organ właściwy do oceny kwestii wodnoprawnych, pismem nr CO.ZZŚ.4901.41.2024.MO z dnia 26.03.2024r. (data wpływu 03.04.2024r.) w którym stwierdził, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określił warunki jego realizacji;

zakończone zostało postępowanie dowodowe w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci kanalizacyjnej w obszarze miasta Opole.

Ponadto, informuje się że przedmiotowa sprawa nie może być załatwiona w terminach określonych w art. 35 § 3 ustawy Kpa. W związku z powyższym, przewiduje się prowadzenie postępowania w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 24 maja 2024r. 

Przedmiotowa inwestycja obejmuje rozbudowę 35 odcinków (o różnych długościach oraz średnicach przekrojów) sieci kanalizacyjnej o łącznej długości ok. 6,08 km, zlokalizowanych na terenie miasta Opola. Szczegółowy wykaz konkretnych lokalizacji znajduje się w przedłożonej wraz z wnioskiem Karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, zgodnie z: 

- § 3 ust. 1 pkt 81) – „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem:

  1. przebudowy tych sieci metodą bezwykopową,
  2. sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,
  3. przyłączy do budynków”,

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem OOŚ.

Jednocześnie informuję, iż w związku z zakończeniem postępowania dowodowego, strony postępowania mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie (w tym z ww. opiniami organów współuczestniczących), znajdującym się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, p. 320; tel. 77 45 11 876, e-mail:  osr@um.opole.pl.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa – o czynnościach organu strony mogą być zawiadamiane w inny sposób publicznego ogłaszania, np. poprzez zawiadomienie jw., przy czym zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Ze zgromadzonym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w terminie 21 dni od daty wywieszenia, tj. do dnia 10.05.2024r. włącznie.

z up. Prezydenta Miasta
Małgorzata Widuto
Kierownik Referatu Pozwoleń
i Uwarunkowań Środowiskowych
w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 50
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci kanalizacyjnej w obszarze miasta Opola.
Skrócony opis: Zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci kanalizacyjnej w obszarze miasta Opola.
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Chabraszewska
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Chabraszewska
Data wytworzenia informacji: 19.04.2024 12:32:50
Data udostępnienia informacji: 19.04.2024 12:53:40
Data ostatniej aktualizacji: 19.04.2024 12:38:14
Rejestr zmian