Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

OŚR.6220.65.2023.MCH                                                                                         Opole,  dnia  13 lutego 2024r.
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

ZAWIADOMIENIE
Prezydenta Miasta Opola

Działając na podstawie art. 10 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego [t. j. Dz.U. 2023r. poz. 775 ze zm.], zwanej dalej ustawą Kpa oraz art. 49 ustawy Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j. Dz.U. 2023r. poz. 1094 ze zm.], zawiadamiam strony postępowania, że:

  • na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „LEO” Leszek Chochel, ul. Strzelecka 28A, 45-525 Opole oraz Direct GROUP Sp. z o.o. Spółka komandytowa, Myślina, ul. Opolska 40, 46-380 Dobrodzień, reprezentowanych przez pełnomocnika, złożony pismem nr JKBI/29/2023 z dnia 08.12.2023r. (data wpływu do tut. Organu 12.12.2023r.), uzupełniony w dniu 06.02.24r., wszczęto postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch odcinków gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 MOP4.0 wraz z rozbiórką wyłączonych z eksploatacji dwóch odcinków gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 MOP4.0 w Opolu przy ul. Częstochowskiej w ramach realizacji zadania: „Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 MOP 4.0 MPa na terenie nieruchomości 1921, 1923, 2046, 1659, obręb Kolonia Gosławicka w Opolu przy Częstochowskiej”;
  • pismami nr OŚR.6220.65.2023.MCH z dnia 13.02.2024r. wystąpiono do organów opiniujących, współuczestniczących w postępowaniu, tj.: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wyrażenie opinii, na podstawie Karty informacyjnej przedsięwzięcia, w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko.

 

Ponadto, informuje się że przedmiotowa sprawa nie może być załatwiona w terminach określonych w art. 35 § 3 ustawy Kpa. W związku z powyższym, przewiduje się prowadzenie postępowania w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 12 kwietnia 2024r. 

Lokalizacja przedsięwzięcia: działka nr 1659, 1921, 1923, 2046, obręb Kolonia Gosławicka.

Lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia objęta jest granicami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Arki Bożka - obwodnica w Opolu, uchwalonego uchwałą Rady Miasta Opola nr XXII/383/16 Rady Miasta Opola z dnia 28 stycznia 2016r. i zgodna jest z jego zapisami. Teren obejmujący miejsce lokalizacji przedsięwzięcia oznaczony jest na rysunku planu symbolem 2 U/Z – usługi, zieleń; 4 U/Z – usługi, zieleń; 1KDG – drogi publiczne – ulice główne.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, zgodnie z: 

  • 3 ust. 1 pkt 31) – „instalacje do przesyłu gazu inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 20 oraz towarzyszące im tłocznie lub stacje redukcyjne, z wyłączeniem gazociągów o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa i przyłączy do budynków; przy czym tłocznie lub stacje redukcyjne budowane, montowane lub przebudowywane przy istniejących instalacjach przesyłowych nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko”,

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem OOŚ.

Stronami przedmiotowego postępowania są podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości zlokalizowanych na obszarze położonym w odległości 100 m od granicy terenu lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Informuję wszystkie strony tego postępowania o uprawnieniach, wynikających z art.10 ustawy Kpa, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, jak również o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie tut. Organu, tj. w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, pok. 320, nr kontaktowy 77 45 11 876, e-mail:  osr@um.opole.pl.

z up. Prezydenta Miasta
Monika Czech-Tańczuk
Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               MCH-4

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 104
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. pn.: „Budowa dwóch odcinków gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 MOP4.0 wraz z rozbiórką wyłączonych z eksploatacji dwóch odcinków gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 MOP4.0 w Opolu przy ul. Częstochowskiej w ramach realizacji zadania: „Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 MOP 4.0 MPa na terenie nieruchomości 1921, 1923, 2046, 1659, obręb Kolonia Gosławicka w Opolu przy ul. Częstochowskiej”.
Skrócony opis: Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. pn.: „Budowa dwóch odcinków gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 MOP4.0 wraz z rozbiórką wyłączonych z eksploatacji dwóch odcinków gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 MOP4.0 w Opolu przy ul. Częstochowskiej w ramach realizacji zadania: „Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 MOP 4.0 MPa na terenie nieruchomości 1921, 1923, 2046, 1659, obręb Kolonia Gosławicka w Op
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Chabraszewska
Osoba, która udostępnia informację: Magdalena Chabraszewska
Data wytworzenia informacji: 14.02.2024 07:55:39
Data udostępnienia informacji: 14.02.2024 08:24:42
Data ostatniej aktualizacji: 14.02.2024 08:43:20
Rejestr zmian