Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ZAWIADOMI­ENIE  PREZYDENTA MIASTA OPOLA

Działając zgodnie z art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.),

Prezydent Miasta Opola ponownie podaje do publicznej wiadomości

informację, iż w związku z:

  • wnioskiem złożonym przez RENEGIA 1 Sp. z o.o. ul. Górna 25C, 45-404 Opole o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej na gruntach obrębu Kolonia Gosławicka gmina Opole, o mocy do 20 MW;
  • przedłożeniem tut. Organowi Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia (Opole, luty 2023r. wraz z uzupełnieniem), opracowanego przez zespół autorski, kierownik zespołu Jarosław Kowalczyk),
  • uzupełnieniami do Raportu o oddziaływaniu na środowisko złożonymi w związku z wezwaniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu (wskutek których powierzchnia zabudowy systemami fotowoltaicznymi uległa pomniejszeniu i wynosi obecnie 15,1725 ha);

prowadzone jest postępowanie w przedmiotowej sprawie oraz przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach ewidencyjnych w obrębie Kolonia Gosławicka.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj. przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit.b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839 ze zm.) – zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a (czyli na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy). 

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia:

  • Prezydent Miasta Opola jest organem właściwym rzeczowo i miejscowo do wydania decyzji
    o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 75 ust.1 pkt 4 ww. ustawy), również właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków składanych w przedmiotowej sprawie;
  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu jest organem właściwym do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia - w zakresie ochrony środowiska (art. 77 ust.1 pkt 1 ww. ustawy); uzyskano postanowienie RDOŚ w Opolu z dnia 25.08.2023r.;
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu, jako organ inspekcji sanitarnej, powołany w celu ochrony zdrowia ludzkiego m.in. przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, na etapie opiniowania Karty informacyjnej przedsięwzięcia wydał opinię nr NZ.9022.8.51.2022.EK z dnia 27.07.2022r., iż nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Powyższe oznacza, iż nie występowano o opinię do PPIS w Opolu na etapie raportu ooś;
  • Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, jako organ właściwy do wyrażenia opinii na etapie Karty informacyjnej przedsięwzięcia, w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, wydał opinię nr GL.ZZŚ.3.435.162.2022.MO z dnia 5.08.2022r., iż nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Z uwagi na powyższe, nie występowano o uzgodnienie do Zarządu Zlewni w Opolu na etapie raportu ooś.

Informuję, że z dokumentacją sprawy można zapoznać się, jak również składać w przedmiotowej sprawie uwagi i wnioski, w siedzibie tut. Organu, tj. w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, pok. 320, nr tel. 77 45 11 876, e-mail: osr@um.opole.pl, w terminie 30 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia, tj. do dnia 01 października 2023r. (włącznie). Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawiane będą bez rozpatrzenia.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu, również za pomocą poczty elektronicznej na ww. adres e-mail wydziału, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym oraz za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej, w tym platformy PeUP i ePUAP. Dokumentacja  ww. sprawy dostępna jest pod adresem: https://drive.google.com/drive/folders/1xlFDYX1Fw9eR9p156SJxsgR2e-TiXXf3.

 

z up. Prezydenta Miasta

Małgorzata Widuto

Kierownik Referatu Pozwoleń

i Uwarunkowań Środowiskowych

w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 290
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Opola
Nazwa dokumentu: ponowne podanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przeds. polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej na gruntach obr. Kolonia Gosławicka
Skrócony opis: ponowne podanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przeds. polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej na gruntach obr. Kolonia Gosławicka
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Widuto
Osoba, która udostępnia informację: Małgorzata Widuto
Data wytworzenia informacji: 01.09.2023 12:59:49
Data udostępnienia informacji: 01.09.2023 13:09:25
Data ostatniej aktualizacji: 01.09.2023 13:08:44
Rejestr zmian